Refakturowanie a usługi kompleksowe

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Prowadzenie spraw księgowo-podatkowych w przedsiębiorstwie, niezależnie od branży działalności gospodarczej, nie jest niczym prostym. Jedną z kwestii często pomijanych, acz istotnych z punktu widzenia księgowości oraz podatków, jest refakturowanie.

Czym jest proces refakturowania w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw i jak należy z nim postępować w przypadku usług kompleksowych? Poznaj najważniejsze informacje dotyczące tej tematyki, czytając poniższy artykuł.

Czym są usługi kompleksowe?

Rozważania na temat wykorzystania refakturowania w przypadku usług kompleksowych należy zacząć od tego, czym właściwie są na gruncie polskiego prawa usługi kompleksowe. Otóż, usługi kompleksowe (czasem nazywane także usługami złożonymi) są takim rodzajem świadczeń, które składają się z co najmniej dwóch różnych usług, czyli świadczenia głównego oraz jednego bądź kilku świadczeń pomocniczych.

Warto przy tym zaznaczyć, że aby „zestaw” usług składał się na usługę kompleksową, świadczenia pomocnicze powinny stanowić środek umożliwiający wykonanie usługi zasadniczej (można zatem powiedzieć, że realizacja usługi pomocniczej wynika z istoty usługi głównej).

Aby rozjaśnić sens usług kompleksowych, wystarczy podać kilka przykładów transakcji przeprowadzanych na co dzień pomiędzy przedsiębiorcami:
  • dostawa towaru klientowi. W takim przypadku, usługa zasadnicza to sam towar, natomiast usługa przesyłki ma charakter pomocniczy,
  • szkolenie/konferencja tematyczna dla pracowników – wówczas usługą główną są czynności szkoleniowe, zaś takie czynności, jak np. wyżywienie lub nocleg, to usługi o charakterze pomocniczym,
  • przedszkole – w takiej sytuacji usługa główna to usługi edukacyjno-opiekuńcze, zaś do świadczeń pomocniczych można zaliczyć np. usługi o charakterze gastronomicznym.
Czym jest refakturowanie?

Pod pojęciem refakturowania oznacza się proces przeniesienia kosztów danej usługi na ten podmiot, który de facto korzysta z tej usługi (aczkolwiek warto zauważyć, że w ustawie o podatku VAT określenie "refakturowanie" bądź "refaktura" w ogóle się nie pojawia). Oznacza to, że refakturowanie będzie konieczne w sytuacji, gdy podatnik działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innego podmiotu. Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, w takiej sytuacji kosztami realizacji danej usługi zostanie obciążony ten podmiot, który ostatecznie skorzystał z usługi.

Przykładem sytuacji, w której należy dokonać czynności refakturowania, jest korzystanie przez firmę X z lokalu (na podstawie usługi najmu) będącego własnością firmy Y. W takim przypadku, faktura dokumentująca koszty z tytułu zużycia energii elektrycznej zostanie wystawiona na firmę Y, która powinna następnie dokonać refakturowania na firmę X. To tylko jeden z przykładów, w których refakturowanie jest niezbędne w celu rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorstwa.

Refakturowanie a usługi kompleksowe

Interpretacje dokonywane w ostatnich latach przez polskie organy podatkowe pokazują niezbicie, że refakturowanie nie powinno stanowić podstawy do dzielenia usługi kompleksowej na części. Taki wydźwięk dokonywanych interpretacji oznacza zatem, że podmiot refakturujący nie powinien wystawiać kilku refaktur, z których każda odnosiłaby się do innej części składowej usługi kompleksowej. Wręcz przeciwnie – konieczne jest wystawienie jednej refaktury dotyczącej całości świadczonej usługi kompleksowej. Jeśli chodzi o podatek VAT, na refakturze należy zastosować taką stawkę podatku VAT , jaka jest odpowiednia dla świadczonej usługi kompleksowej.