Przekazanie towarów na potrzeby reklamy

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Zmiany w ustawie o podatku VAT obowiązujące od 1 kwietnia 2011 spowodowały, że znacznie częściej niż dotychczas przedsiębiorcy będą zobowiązani naliczać podatek VAT z tytułu nieodpłatnych przekazań towarów, min. do celów reprezentacji i reklamy.

Jednocześnie, zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych2, obowiązującymi od 1 stycznia 2011, rozszerzony został również zakres, w którym podatek należny można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Przekazanie towarów na potrzeby reklamy a podatek VAT

Jeśli Twoja firma nieodpłatnie przekazała należące do niej towary, lub świadczyła usługi, na potrzeby reprezentacji i reklamy, to zgodnie z nowelizacja ustawy o VAT, od ich wartości naliczany jest podatek VAT.

Księgowość online

Zarejestruj się w intaxo.pl i prowadź księgowość swojej firmy samodzielnieZakładam konto


Opodatkowaniu podlega3:

• nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa (art. 7 ust. 2), z wyłączeniem drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przy ich nabyciu podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego,


• odpłatne świadczenie usług określone w art. 8 ust. 2, rozszerzone o: użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika, do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, a także wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.


Głównym powodem nowelizacji ustawy, była konieczność ujednolicenia zasad opodatkowania w tym zakresie, ponieważ do tej pory zasady nie były jasno określone. Organy podatkowe uznawały, że transakcje te muszą być obciążone podatkiem VAT, sady administracyjne były jednak temu przeciwne.

Kiedy przekazane towary możemy uznać za prezenty o małej wartości?

Za prezenty o małej wartości, których nieodpłatne przekazanie wyłączone jest z obowiązku VAT, ustawa rozumie przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

• których łączna wartość nie przekracza kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencje pozwalającą na ustalenie tożsamości tej osoby;


• których przekazania nie ujęto w wyżej wspomnianej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.Kiedy nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy nie podlega opodatkowaniu VAT?

Jeśli Twoja firma nabyła towar od osoby, która do sprzedaży nie naliczyła podatku VAT, tylko np. wystawiła rachunek, gdy towar ten przekażesz nieodpłatne na cele reprezentacji i reklamy, nie będziesz musiał naliczać podatku VAT od tej operacji. Nie przysługiwało Ci bowiem, w momencie nabycia tych towarów, prawo do obniżenia, w całości lub w części, kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Inne zasady obowiązują w przypadku świadczenia usług na cele reprezentacji i reklamy!

Wspomniana wyżej sytuacja, w której obowiązek podatkowych nie zachodzi, nie dotyczy sfery usług. Ustawa nie uwzględnia prawa do odliczenia podatku VAT, w sytuacji nabycia usług. Dlatego niezależnie od tego, czy osoba, od której nabywasz usługę była płatnikiem VAT, czy tez nie, transakcja przekazania tych usług nieodpłatnie, na cele związane z reprezentacją i reklamą, podlega opodatkowaniu VAT.

Podstawa opodatkowania

W sytuacji, gdy Twoja firma nieodpłatnie przekazała towary, podstawą opodatkowania są określone w momencie dostawy tych towarów:

• cena, jaka Twoja firma zapłaciła za nabycie towarów (bez podatku)


• koszt wytworzenia, w sytuacji, gdy nie ma ceny nabycia.


W przypadku świadczenia usług, podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez Twoja firmę.

Jak udokumentować transakcje nieodpłatnego przekazania towarów lub świadczenia usług na cele reprezentacji i reklamy?

Jeśli przekazałeś nieodpłatnie towary na cele reprezentacji i reklamy, powinieneś dla tej transakcji wystawić fakturę wewnętrzna. Faktura wystawiana jest w jednym tylko egzemplarzu. Należny podatek VAT z faktury wewnętrznej, wykazuje się w księgach po stronie ewidencji sprzedaży VAT. Należy wypełnić również deklaracje VAT-7. Druk deklaracji można znaleźć na stronie:

www.vat.pl/att//deklaracje/vat7_v12.pdf

Za danym okres rozliczeniowy możesz wystawić tylko jedną fakturę dokumentującą omawiane czynności.

Zmiany w ustawie podatku dochodowym - dobra wiadomość dla przedsiębiorców

Jeśli Twoja firma przekazuje lub zużywa towary lub świadczy usługi na potrzeby reprezentacji i reklamy, to zgodnie ze zmianami do ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2011 r., należny od tych czynności podatek, masz prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów uzyskania przychodów wolno zaliczyć podatek należny od nieodpłatnie przekazanych towarów, w przypadku, gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości.4

Jeśli sam prowadzisz księgowość przedsiębiorstwa i nie masz czasu na bieżąco śledzić zmian w przepisach by korzystać z przysługujących Ci ulg lub nie jesteś pewien, jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca, skorzystaj z pomocy programów do wystawiania faktur online. Wykorzystują one gotowe szablony i są na bieżąco aktualizowane, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami. Niektóre z nich np. ten dostępny na stronie www.intaxo.pl, możesz testować za darmo i bez rejestracji, przez 30 dni, zanim zdecydujesz się na dokonanie zakupu.


1. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332).
2. Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478).
3. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332).
4. Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478).