Przedsiębiorca nie odliczy mandatu od podatku

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Kodeks wykroczeń jest aktem prawnym regulującym kwestie odpowiedzialności za popełnione przez kierowców wykroczenia drogowe zagrażające ogólnemu porządkowi i bezpieczeństwu na drogach – jego przepisy wyraźnie określają, że każdy kto takie wykroczenie popełni podlegać będzie karze grzywny lub mandatu nałożonej przez straż gminną lub policję. Jak więc jego przepisy mają się do wykroczeń popełnianych przed przedsiębiorców będących jednocześnie uczestnikami często niebezpiecznych zdarzeń drogowych?

Regulacje prawne w tym względzie obejmują wszystkich – przedsiębiorca będący ich faktycznym uczestnikiem najczęściej tłumaczy popełnienie wykroczenia drogowego np. przekroczenia dozwolonej prędkości faktem biznesowego spotkania z klientem na które nie może się spóźnić. W takiej sytuacji koszty związane z mandatem będzie mógł rozliczyć w kosztach prowadzonej działalności a więc odliczyć je od podstawy opodatkowania. Możliwość odliczenia takiego kosztu nie występuje w tym przypadku – mandat będący grzywną nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów gdyż znajduje się w negatywnym katalogu ich uzyskania a więc podlega wyłączeniu.

Ustawa o PIT mówi też, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się grzywien ani kar pieniężnych, które zostały nałożone na podatnika w postępowaniu karnym, administracyjnym, karnoskarbowym oraz w postępowaniach w sprawach wykroczeń. W tej kwestii przepisy odnoszą się także do ewentualnie mogących mieć miejsce kosztów egzekucyjnych mandatów tj. odsetek za niezapłacony mandat. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej jeżeli przedsiębiorca popełnił wykroczenie pojazdem leasingowanym – w takiej sytuacji grożą mu znacznie poważniejsze konsekwencje ze strony firmy od której samochód jest leasingowany – firma oddająca pojazd w leasing może przedsiębiorcę obciążyć kosztami przekazania organom informacji o osobie wykorzystującej pojazd – dodatkowo również opłata związana z udzieleniem informacji jest związana bezpośrednio z nałożonym mandatem karnym – nie może być więc ujęta w koszcie uzyskania przychodu podobnie jak mandat.

Reasumując – wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów które przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podatku związane są bezspornie z osiąganymi przez firmę przychodami i służącymi osiągnięciu, zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodu przedsiębiorstwa. Mandat takim kosztem nie jest.