Prawo pracy – jakie zmiany w 2017 roku?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Bieżący rok przyniósł wiele zmian, które mają ułatwić funkcjonowanie firmom zatrudniającym pracowników oraz zmniejszyć związaną z tym biurokrację. Jakie dokładnie zmiany w prawie pracy nastąpiły w 2017 roku? Sprawdzamy!

Najważniejszą zmianą w prawie pracy w 2017 r. jest podwyższenie progu zatrudnienia, od którego pracodawca ma obowiązek ustalić regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania. Jak dotąd, obowiązek ten dotyczył pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Od 1 stycznia br. regulaminy tworzyć muszą jedynie firmy, w których pracuje co najmniej 50 osób.

Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Jeśli pracodawca zatrudnia pomiędzy 20. a 50. pracowników, a zakładowa organizacja związkowa wystąpi do niego o ustalenie regulaminów pracy i wynagradzania, to pracodawca ma obowiązek je przygotować. Oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, aby regulaminy ustalali także pracodawcy zatrudniający poniżej 50. pracowników.
Świadectwa pracy w uproszczonej formie
Jeśli chodzi o świadectwa pracy, to – tak jak dotychczas – pracodawca ma obowiązek wydawać je pracownikom niezwłocznie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu stosunku pracy. Jeśli jednak pracodawca podpisze z tym samym pracownikiem kolejną umowę o pracę w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania poprzedniej, ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy tylko na jego pisemny wniosek. Wcześniej w takim przypadku świadectwo należało wydać po upływie 24 miesięcy od zawarcia umowy, chyba że wcześniej pisemnie wnioskował o to pracownik.
Nowe terminy odwołań od zwolnienia z pracy
Wraz z początkiem 2017 r. zmieniły się terminy wnoszenia odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę oraz od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Zgodnie ze znowelizowanym prawem pracy, pracownik ma na odwołanie 21 dni od dnia od otrzymania wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (dotychczas 7 dni).
ZFŚS po nowemu
Nowelizacja prawa pracy nie ominęła również Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Obecnie, na mocy przepisów, utworzyć go mają obowiązek pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy zatrudniający od 20 do 50 pracowników, muszą utworzyć ZFŚW jeśli taki wniosek złoży zakładowa organizacja związkowa.