Posiłki dla pracowników a koszt uzyskania przychodu

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Niewielu przedsiębiorców zatrudniających pracowników (szczególnie tych rozpoczynających działalność gospodarczą) zdaje sobie sprawę, że prawo daje im tak duże możliwości związane z ujęciem w kosztach rozmaitych wydatków związanych z prowadzoną działalnością – warunkiem jest jedynie udowodnienie poniesienia faktycznego kosztu posiłków z firmowymi wydatkami służącymi uzyskaniu dochodu.

Jedną z palących kwestii podnoszonych w ostatnim czasie jest odliczenie od podatku kosztów posiłków które przedsiębiorca zapewnia swoim pracownikom. Choć to praktyka bardzo rzadko stosowana przez firmy to jednak dająca naprawdę imponujące możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych.

W myśl przepisów o podatku dochodowym dla osób fizycznych (art. 22 ust.1 ustawy o PIT) wydatkami tymi (o czym mowa wyżej) są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów za wyjątkiem kosztów, które wymienione zostały w art. 23 ust.1 tejże ustawy tj. ponoszonych na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów za wyjątkiem opłat za wieczyste ich użytkowanie, nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, ulepszenie środków trwałych, które zgodnie art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych.

Z powyższego przepisu wynika jednoznacznie, że jeżeli przedsiębiorca potrafi udokumentować faktyczny koszt posiłków dla pracowników może zastosować względem nich formułę odliczenia gdyż nie zostały one wyłączone przez powyższy przepis.