Podatek u źródła - kogo obowiązuje?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Podatek u źródła to podatek, który ma obowiązek pobierać przedsiębiorca dokonujący płatności poza granicą Rzeczypospolitej polskiej za usługi wymienione w artykule 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą, podatek u źródła trzeba pobrać w przypadku, kiedy podmiot, który nie jest polskim rezydentem uzyskuje w kraju dochody z tytułu:
  • z działalności, którą określa artykuł 13 pkt.2 i 6-9, jak i z odestek innych aniżeli te wymienione w art.30a ust.1, z praw do projektów wynalazczych, praw autorskich, wzorów zdobniczych i znaków towarowych, w tym także ze sprzedaży tychże praw, z należności za udostępnienie tajemnicy procesu produkcyjnego, albo receptury, prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, naukowego, albo handlowego, w tym również środka transportu, jak i za informacje mające związek ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie naukowej, handlowej, albo przemysłowej - podatek pobierany jest w formie ryczałtu na poziomie 20% przychodu
  • z opłat za usługi w zakresie działalności sportowej, rozrywkowej, albo widowiskowej, którą wykonują osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza granicami Polski, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych, albo też osób prawnych, które prowadzą działalność w zakresie imprez sportowych, rozrywkowych, albo artystycznych na terytorium Polski - podatek pobierany jest w formie ryczałtu na poziomie 20% przychodu
  • z tytułu opłat, które należne są za wywóz pasażerów i ładunków przyjętych do przewożenia w polskich portach przez przedsiębiorstwa zagraniczne zajmujące się morską żeglugą handlową, z wyjątkiem pasażerów i ładunków tranzytowych - podatek pobierany jest w formie ryczałtu na poziomie 10 % przychodów
  • z tytułu świadczeń księgowych, doradczych, usług prawnych, badania rynku, kontroli przetwarzania danych, pozyskiwania personelu i rekrutacji pracowników, poręczeń i gwarancji, jak i świadczeń o podobnym charakterze - podatek pobierany jest w formie ryczałtu na poziomie 20 % przychodu