Podatek u źródła 2021. Co to jest i jakie zmiany nas czekają?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Zmiany w przepisach dotyczących zryczałtowanego podatku dochodowego, czyli podatku u źródła, zostały po raz kolejny odroczone. Czym w ogóle jest podatek u źródła i jakie zmiany w jego zakresie czekają nas w 2021 roku? Kwestie te zostaną omówione w tym artykule.

Zmiany w tych przepisach budzą sporo kontrowersji. Jednym z powodów jest fakt, że ich wprowadzenie było odraczane już kilkukrotnie. Tym razem termin ten przesunięto na 30 czerwca 2021 r. Podatek u źródła stanowi specyficzny rodzaj podatku CIT, którym objęte są przelewy wychodzące z kraju za granicę, czyli przelewy transgraniczne, a także wynikające odsetki, należności licencyjne, dywidendy czy określone usługi o charakterze niematerialnym.

W dniu 23 października 2018 r. wprowadzono zmiany w zakresie tego podatku, polegające na nowym sposobie jego pobierania. Płatnik z Polski wypłacający odsetki, dywidendy, należności za licencje lub też wynagrodzenie za wybrane usługi niematerialne świadczonych dla zagranicznych podatników w kwocie przekraczającej 2 mln zł rocznie (obliczenia roczne odnośnie tego samego odbiorcy – podatnika), najpierw musi on pobrać podatek u źródła posługując się stawką 19 proc, albo 20 proc., a dopiero w dalszej kolejności zagraniczny podatnik lub w wyjątkowej sytuacji sam płatnik (kiedy koszt ciężaru ekonomicznego spoczywa na nim) będzie mógł ubiegać się o odzyskanie podatku, czyli zwrot. Taka konstrukcja określana jest mianem mechanizmu pay and refund). Zwrot taki następuje dopiero po upływie minimum 6 miesięcy.

Do otrzymania zwrotu konieczne jest posiadanie stosownej dokumentacji, oraz złożenie wniosku. W momencie kiedy zarząd krajowego podmiotu, który dokonuje wypłaty oświadczy, iż podmiot do którego ma trafić płatność jest właścicielem realnym i faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, wówczas zapłaty podatku można uniknąć. Planowane zmiany zakładają również pewne zmiany w definicji rzeczywistego właściciela, co z języka angielskiego oznacza beneficial owner. Sprawdzenie odbiorcy płatności będzie nieodłącznym elementem. Weryfikacja czy odbiorca płatności jest ich rzeczywistym właścicielem jest jednym z ważnych obowiązków w zakresie dochowania należytej staranności, która obowiązuje płatników bez względu na wysokość płatności.

Warto dodać również, iż polski płatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, albo z preferencyjnej stawki opodatkowania, ale pod warunkiem dochowania wymaganej należytej staranności w zakresie oceny warunków możliwości skorzystania z tej preferencji.
Złożenie oświadczenia

Jak już wspomniano, wprowadzenie zmian w podatku u źródła, odraczane było już kilkukrotnie. Aktualnie przesunięto termin wejścia w życie zmian na 30 czerwca 2021. Warto wspomnieć również o oświadczeniu, które uprawnia do możliwości skorzystania ze zwolnień z podatku u źródła, oraz obniżonych stawek w sytuacji płatności przekraczającej próg 2 mln zł. Oświadczenie takie, aby było ważne, powinno być koniecznie podpisane, oraz złożone przez kierownika jednostki płatnika (co należy rozumieć w świetle ustawy o rachunkowości). Co istotne, w proponowanych zmianach podatku u źródła, zawiera się przesłanka, aby oświadczenie było podpisywane zgodnie z zasadami reprezentacji płatnika. Nie będzie jednak możliwe, by oświadczenie podpisał pełnomocnik, czy prokurent. Warto także dodać, że podatnik, a także płatnik mogą złożyć wniosek o wydanie opinii na temat stosowania zwolnienia do odpowiedniego organu podatkowego. Taka opinia jest ważna przez czas 36 miesięcy.

Wiadomo już czym jest podatek u źródła, oraz jakie zmiany mają zostać prowadzone w jego zakresie. Jak wspomniano, wprowadzenie tych zmian odroczono na dzień 30 czerwca 2021 r., dlatego wszystko przed nami.