Podatek od nieujawnionych dochodów

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Obowiązek podatkowy spoczywa na każdym obywatelu, nie ma również znaczenia dla fiskusa jego status – czy podatnik to osoba fizyczna czy też przedsiębiorca. Stad też niedopełnienie obowiązku podatkowego w całości lub części wiązać się będzie z wszyciem postępowania karnoskarbowego.

Analogiczna sytuacja będzie mieć miejsce w przypadku kiedy podatnik zatai bądź też ukryje osiągane przez siebie dochody celem zmniejszenia ich wysokości aby zmniejszyć tym samym podstawę ich opodatkowania. Podstawą wszycia postępowania przeciwko podatnikowi będzie jednak nie tylko sam fakt ukrycia lub zatajenia osiąganych przez niego dochodów lecz także nieumiejętne ich obliczenie oraz nieświadome zaniżanie. Wydatki zbyt wysokie nie znajdujące jednocześnie pokrycia w jego dochodach są dla fiskusa sygnałem którego z całą pewnością nie zignoruje – przeprowadzona zostanie wnikliwa weryfikacja finansów firmowych – jeżeli okaże się, że podatnik nie wywiązuje się rzetelnie ze zobowiązań wobec państwa odnośnie opłat z tytułu podatku dochodowego organ skarbowy może nałożyć na niego bardzo wysoką karę w wysokości aż 75% zaliczki na podatek dochodowy od wartości którą ustali.

Czynności związane z badaniem poprawności zdarzeń objętych opodatkowaniem prowadzone są poprzez weryfikację dokumentów będących np. aktami notarialnymi dotyczącymi zakupu nieruchomości a więc wydatków znacznie wyższych niż zwykle. Dopatrzenie się nieprawidłowości w otrzymanym zeznaniu podatkowym spowoduje wszczęcie postępowania wyjaśniającego – będąc jego stroną podatnik zobowiązany jest dostarczyć organowi podatkowemu wszelkich informacji oraz dokumentów w postaci oświadczeń i deklaracji majątkowych na podstawie których fiskus przeprowadzi analizę wydatków oraz stanu majątkowego podatnika będącego stroną w postępowaniu wyjaśniającym.