Pit 2 – o czym warto pamiętać?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
PIT-2 jest oświadczeniem pracownika dla celów obliczenia jego miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego. Dotyczy chociażby pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Oświadczenie to trzeba będzie złożyć, ażeby pracodawca mógł pomniejszyć zaliczki miesięczne na poczet podatku dochodowego o 1/12 z kwoty pomniejszającej podatek.

Zaliczka na podatek dochodowy

Wszyscy pracodawcy zobowiązani są do pobierania z wynagrodzeń pracowników zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczkę pobiera się od osób, uzyskujących przychody :
 • z pracy nakładczej
 • ze stosunku służbowego
 • ze spółdzielczego stosunku pracy
 • ze stosunku pracy
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, które wypłacane są przez zakłady pracy
 • z wypłaty z tytułu udziału w bilansowej nadwyżce
Zaliczka na podatek dochodowy będzie wynosić :
 • 32% dochodu uzyskanego w konkretnym miesiącu - za miesiące, które następują po miesiącu, w którym dochód od początku roku przekroczył górne granice 1-ego progu podatkowego
 • 18% dochodu uzyskanego w konkretnym miesiącu - w wypadku dochodów nieprzekraczających od początku roku 2-ego progu podatkowego
Na podstawie PIT-2 złożonego przez pracownika, pracodawca pomniejszy zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy o ulgę podatkową, która stanowić będzie 1/12 kwoty pomniejszającej podatek.

Roczna kwota, która zmniejsza podatek wynosi 556,02 zł, zaś jej część miesięczna 46,33 zł. Dzięki zastosowaniu kwoty wolnej od podatku, pracownik będzie mógł otrzymać wyższą kwotę wynagrodzenia.

Dla kogo PIT-2?

Nie każdy, kto jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę winien złożyć PIT-2, gdyż w tymże dokumencie pracownik oświadcza, iż :
 • nie otrzymuje świadczeń z FGŚP, albo FP
 • nie pobiera renty, albo emerytury
 • nie osiąga dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, działalności gospodarczej, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, albo innej spółdzielni, która zajmuje się produkcją rolną
Jeśli pracownik złoży swojemu pracodawcy PIT-2, wówczas podczas wyliczania jego wynagrodzenia musi zostać uwzględniona ulga podatkowa (46,33 zł za każdy miesiąc).

Kiedy konieczne będzie złożenie PIT-2?

Aby pracodawca pomniejszył zaliczkę na poczet podatku dochodowego o wyżej podaną kwotę, pracownik winien złożyć PIT-2 :
 • zanim otrzyma swoją pierwszą wypłatę - w wypadku pracowników nowo zatrudnionych
 • zanim dostanie pierwszy przelew w nowym roku podatkowym - reszta pracowników (artykuł 32 ustawy o PIT)
Dotrzymanie terminu złożenia formularza PIT-2 jest bardzo ważne, tym bardziej iż wywołuje on skutki na cały rok. Jeśli pracownik z jakiegoś powodu nie złoży tegoż dokumentu, albo zrobi to za późno, wówczas pracodawca nie będzie mógł pomniejszyć zaliczki na poczet podatku dochodowego o ulgę podatkową w żadnym z pośród 12 miesięcy roku podatkowego.

Co istotne, żadne przepisy nie wymagają od pracowników składania PIT-2 każdego roku. Raz złożone w danym zakładzie oświadczenie obowiązywać będzie nie tylko w aktualnym roku, ale również latach następnych.