Odroczenie terminu zapłaty należnego VAT-u – czy jest to możliwe?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Obowiązek terminowego rozliczania się z podatku od towarów i usług nałożony przez ustawodawcę i wynikający z art.99 ust.1 ustawy o VAT zmusza z zasady podatników do składania deklaracji oraz zapłaty wynikającego z nich podatku do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym obowiązek podatkowy ma miejsce. Tak dzieje się gdy podatnicy składają deklaracje miesięcznie.

W przypadku rozliczeń kwartalnych podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu kiedy mija kwartał. Obowiązki podatkowe nie kończą się jednak na zachowaniu terminów – podatnicy zobligowani są także do samodzielnego obliczenia wysokości podatku za dany okres i jego opłacenia w wyliczonej wysokości. Za nieterminowe wywiązanie się z obowiązku ustawodawca przewiduje kary w postaci odsetek za zwłokę oraz pociągnięcie do odpowiedzialności karnoskarbowej. Jak pokazuje praktyka bardzo często zdarzają się sytuacje w których podatnik pomimo swych starań nie jest w stanie spełnić swoich powinności względem urzędu skarbowego – główna przyczyna to zdarzenia losowe niezależne od winowajcy.

Księgowość online

Zarejestruj się w intaxo.pl i prowadź księgowość swojej firmy samodzielnieZakładam konto


Jedną z możliwości, dzięki której podatnik może ochronić się przed nałożeniem sankcji jest zwrócenie się do organu podatkowego o odroczenie płatności należnego podatku VAT – czyni się to na sporządzonym wniosku wyjaśniającym sytuację podatnika związaną z niemożnością wywiązania się z obowiązku podatkowego. Należy przy tym pamiętać, że wnioskując o odroczenie terminu należy podać także przybliżony, kiedy powstałą w przyszłości zaległość jesteśmy w stanie uregulować. Dobrym posunięciem będzie tutaj podanie możliwie najdłuższego terminu w jakim się z „obietnicy” wywiążemy – wniosek może dotyczyć także nie jednego ale kilku terminów podatkowych w zależności od potrzeb.

Czynność tę należy wykonać jednakowoż odpowiednio wcześniej (przed upłynięciem terminu złożenia deklaracji i zapłaty podatku). Jeżeli tego nie zrobimy organ podatkowy naliczy nam ustawowe odsetki za zwłokę. Z chwilą złożenia wniosku organ podatkowy wszczyna postępowanie którego finałem jest wydatnie decyzji administracyjnej w przedmiocie postępowania. To, jaka będzie decyzja zależy już tylko i wyłącznie od samego urzędu – jeżeli jednak zostanie wydana z korzyścią dla przedsiębiorcy otrzyma on nowy termin złożenia deklaracji i zapłaty należnego podatku, zostanie także obciążony opłatą prolongacyjną stanowiącą 50% odsetek za zwłokę.

Jeżeli mimo otrzymania decyzji pozytywnej i odroczonego terminu płatności także i teraz podatnik się z niego nie wywiążę zostanie obciążony nie tylko samą kwotą podatku, który nie został uiszczony lecz także i odsetkami liczonymi od dnia wystąpienia obowiązku podatkowego.