NIP-2. Kiedy i jak wypełnić?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każda firma musi posiadać numer NIP. W przypadku jednoosobowych działalności, do jego uzyskania wystarczy złożenie wniosku o rejestrację firmy w CEIDG. Formularz NIP-2, często mylony przez świeżo upieczonych przedsiębiorców, służy do zupełnie innych celów i jest przeznaczony dla organizacji o innym statusie prawnym.

Formularz NIP-2 dedykowany jest osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej będącym podatnikiem lub płatnikiem podatków albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem podmiotów wpisanych do KRS. Składa się go w celu uzyskania numeru NIP lub aktualizacji danych.

I tak formularz NIP-2 składają m.in.:
  • spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym
  • partie polityczne
  • wspólnoty mieszkaniowe
  • uczelnie
  • fundusze
  • niepubliczne przedszkola, szkoły, placówki oświatowe oraz inne jednostki organizacyjne systemu oświaty
Uwaga! Osoby, które zakładają jednoosobową działalność gospodarczą nie muszą składać osobnego wniosku o nadanie numeru NIP. Jeśli wcześniej, jako osoba fizyczna, posiadały numer NIP, zostaje on przypisany do firmy, natomiast jeśli go nie mają, wniosek o jego nadanie składa się razem z rejestracją działalności w CEIDG. W praktyce, numer NIP jest nadawany w przeciągu 2-3 dni roboczych.
Formularz NIP-2 – jak wypełnić?
Formularz NIP-2 jest podzielony na kilka bloków, które ma obowiązek wypełnić składająca go osoba.

Blok A – cel i miejsce złożenia zgłoszenia

Należy zaznaczyć w nim pole nr 1 jeśli formularz jest wnioskiem o nadanie numeru NIP lub pole nr 2 jeżeli ma być aktualizacją danych (wówczas wypełnia się tylko pola dotyczące informacji, które uległy zmianie). W polu nr 5 należy wpisać dane Urzędu Skarbowego, do którego kierowany jest formularz.

Blok B – dane składającego

W bloku tym wpisuje się kolejno pełną nazwę organizacji, nazwę skróconą, numer REGON, numery identyfikacyjne uzyskane w innych krajach (jeśli takowe zostały nadane), dane o rejestracji, daty dotyczące działalności, adres firmy, dane kontaktowe (e-mail, adres do korespondencji), adresy prowadzenia działalności (np. adresy biura, sklepów, magazynów) oraz adresy miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej (np. biura księgowego).

Blok C – informacje dotyczące rachunków

W tym bloku należy wpisać numery kont bankowych organizacji: do zwrotu podatku lub nadpłaty, innych rachunków firmy, a także numer rachunku organizacji pożytku publicznego, na który będzie przekazywany 1% podatku (opcjonalnie).

Blok D – forma organizacyjno-prawna, powiązania, dodatkowe informacje

W zależności od formy prawnej organizacji, podaje się tu informacje o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, danych wspólnika/spółki tworzącej grupę kapitałową czy przeważający kod PKD działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Blok E – informacje o załącznikach

Odpowiedni kwadrat i powiązany z nim załącznik zaznacza się/składa tylko w sytuacji, gdy na formularzu brakło miejsca na wszystkie wymagane dane.

Blok F – dane i podpisy osób reprezentujących składającego

Podpisy w miejscu tym składają wszyscy wspólnicy spółki lub osoby reprezentujące składającego (np. dyrektor, członek zarządu, syndyk).

Blok G – adnotacje urzędu skarbowego

Część ta jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników urzędu skarbowego – osoba składająca pozostawia ją pustą.