Niezapłacona zaliczka podatku od wynagrodzeń pracowników – konsekwencje

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Pracodawcy zatrudniający pracowników mają obowiązek opłacenia zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych im wynagrodzeń. W ich gestii leży więc obliczenie, pobór oraz wpłata należnych zaliczek.

Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie popełnieniem wykroczenia skarbowego - zaległości związane z poborem lecz nieuiszczeniem obliczonej kwoty zaliczki może zostać uznane przez organy skarbowe jako przestępstwo.

W takim przypadku przedsiębiorca musi liczyć się z przykrymi dla niego konsekwencjami – jeśli zaliczki nie zostaną wpłacone w wyznaczonych prawem terminach może grozić mu kara grzywny, pozbawienia wolności do lat 3 jak też kary te mogą występować łącznie. Wymiar kary zależny jest więc od wagi popełnionego przestępstwa. Legislator w najcięższych przypadkach może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną sięgającą nawet 720 dziennych stawek podatku nie niższych niż 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za płacę a także wyższych niż jej czterystukrotność.

Z reguły są one jednak znacząco niższe - gdy kwota zobowiązań podatkowych nie przekracza sumy 320 tysięcy złotych na przedsiębiorcę nakładana jest tylko grzywna. Jej wysokość określa sąd biorąc jednocześnie pod uwagę głównie sytuację finansową, perspektywy czy sytuację rodzinną. Kary finansowe za przestępstwa skarbowe popełnione przez przedsiębiorców w roku 2013 wynoszą od 160 zł do 320 tysięcy.

Dotyczy to progu niespełnionych zobowiązań podatkowych do kwoty 8 tysięcy złotych. Wpłata należności w całości wobec organu powoduje nałożenie mandatu a postępowanie zostaje zakończone. Gdy sprawca ureguluje należność zanim postępowanie zostanie wszczęte organ może karę złagodzić lub też odstąpić od jej wymierzenia.