Nie możesz zapłacić podatku? Ustanów pełnomocnika

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Złożenie własnoręcznego podpisu na zeznaniu podatkowym warunkuje prawidłowość jego złożenia w urzędzie skarbowym. Ustawodawca daje jednak możliwość odejścia od tej reguły poprzez ustanowienie osoby pełnomocnika, który owe zeznanie będzie uprawniony podpisać w imieniu podatnika.

Koszt 17 zł za ustanowienie nie jest wygórowaną kwotą za to, iż będąc dajemy na to za granicą nie będziemy w stanie zeznania podatkowego podpisać. Są jednak przypadku w których nie będziemy zmuszeni tejże opłaty uiszczać. Darmowe pełnomocnictwo przysługuje bowiem małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu jak również rodzeństwu osoby składającej zeznanie. Co więcej – pełnomocnictwo może zostać udzielone na wszelkie formalności związane z zeznaniami podatkowymi a nie tylko w przypadku zeznania rocznego.

Przepisy podatkowe niestety w przypadku pełnomocnictwa mówią jednoznacznie, że pełnomocnik może zostać ustanowiony jedynie przez osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych Wykluczone z tego kręgu są więc wszelkie organizacje, które nie posiadają osobowości prawnej. Należy przy tym pamiętać, że przepisy odnośnie ustanowienia pełnomocnika mówią, iż musi ono zostać złożone tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Złożenie jej w innej niż pisemna formie będzie skutkować jego nieważnością.

Podatnik musi więc nie tylko złożyć odpowiedni wniosek lecz uczynić to we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym jeszcze przed ostatecznym złożeniem zeznania za dany rok podatkowy. Na tym jego rola się jednak nie kończy – aby pełnomocnictwo było ważne musi zawiera ć również zakres uprawnień osoby która będzie w imieniu podatnika składać zeznania .

W niektórych choć bardzo rzadkich przypadkach wymagane jest podpisanie deklaracji podatkowej przez więcej niż jedną osobę – pełnomocnictwo będzie więc skuteczne dopiero z chwilą gdy deklaracja podatkowa zostanie podpisana przez każdą z wymienionych osób również w przypadku, kiedy PIT składany jest przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.