Na co zwrócić uwagę przy zawiązywaniu umowy leasingowej?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Leasing jest obok kredytu najbardziej powszechną formą finansowania zakupu sprzętu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Najczęściej leasingowane są samochody, choć zdarza się, że objęty zostaje nim również sprzęt biurowy czy rolniczy. Podstawą prawną regulującą tę formę finansowania jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073).

Podstawowe zasady leasingu

Podstawową cechą leasingu jest jego związanie z przedmiotem umowy. Oznacza to, że wraz ze zniszczeniem przedmiotu (sprzętu czy samochodu) należy zapłacić w całości pozostałą kwotę. Niejednokrotnie całkowitą brakującą należność pokryje ubezpieczyciel (np. wypłacając ubezpieczenie z tytułu kradzieży samochodu). Należy jednak pamiętać, że ew. powstałą różnicę między wypłaconym ubezpieczeniem, a pozostałą do spłaty kwotą leasingu, zmuszony będzie pokryć leasingobiorca z własnych środków.

Umowa leasingu zostaje również rozwiązana w razie opóźnienia w spłacie rat. Leasingodawca w tym celu musi wystosować pismo do leasingobiorcy z informacją o terminie spłat lub zawrzeć taki zapis w umowie.

Należy ponadto zwrócić uwagę, że umowa przestaje obowiązywać także w sytuacji nieprawidłowego wykorzystania leasingowanego sprzętu. Ma to miejsce w sytuacji, gdy np. sprzęt biurowy jest wykorzystywana przez osoby trzecie bez wiedzy użyczającego.

Użytkowanie sprzętu w oparciu o umowę leasingu nie czyni z niego własności leasingobiorcy o czym łatwo zapomnieć. W związku z tym nie można w nim dokonywać zmian bez zgody leasingodawcy. Jest to sytuacja całkowicie odmienna od zakupy finansowanego kredytem.

Umowa leasingowa - na co zwrócić uwagę

Podpisując umowę leasingu należy zwrócić uwagę na jej zapisy i ogólne warunki, aby uniknąć niekorzystnych dla leasingobiorcy sytuacji:
  • zabezpieczenie przed koniecznością spłaty całości raty przed wypłatą ubezpieczenia w razie uszkodzenia bądź kradzieży finansowanego przedmiotu
  • doprecyzowanie kwestii obowiązywania umowy w sytuacji opóźnienia w spłacie którejkolwiek z rat,
  • podanie prawidłowej wartości przedmiotu, zgodnie z zamówieniem,
  • zgodność ujętego w umowie harmonogramu spłaty z otrzymaną wcześniej ofertą leasingu,
  • doprecyzowanie zasad rozwiązania umowy i tego konsekwencji,
  • weryfikacja przewidzianych umową kar,
  • konsekwencje dla leasingodawcy w sytuacji opóźnień w wydaniu finansowanego przedmiotu bądź jego wad technicznych,
  • opłaty dodatkowe i oprocentowanie,
  • zapis o terminie zwrotu finansowanego przedmiotu (np. w sytuacji rezygnacji przez leasingobiorcę z jego nabycia po zakończeniu okresu spłaty).
Leasing jest bardzo popularną formą finansowania zakupu sprzętu, a w szczególności samochodów firmowych. Zasady jego funkcjonowania są jednak całkowicie odmienne od kredytu. Aby więc uniknąć niekorzystnych konsekwencji podpisanej umowy, należy uprzednio szczegółowo przeanalizować jej zapisy.