Metoda liniowa amortyzacji – jak ją rozumieć?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Przepisy podatkowe przedstawiają amortyzację jako kategorię kosztową która pomniejsza o swoją wartość podstawę opodatkowania – należny podatek jest wówczas mniejszy. Decyzja o wyborze metody zależy jednak od samego podatnika po spełnieniu przez niego kilku warunków.

Przedsiębiorca powinien wiedzieć jak będzie wyglądać stawka amortyzacyjna w jego przypadku a także musi prowadzić ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiących wyposażenie – odpisy amortyzacyjne muszą być równocześnie ujęte w księgach rachunkowych w odpowiedniej kolejności. Przedsiębiorca ma możliwość rozliczenia środków trwałych będących własnością firmy oraz uznania ich w kosztach uzyskania przychodu a więc pomniejszonego o wartość podatku VAT, który przyjdzie mu zapłacić. Możliwości w tym przypadku są trzy - amortyzację środka trwałego możemy rozliczyć poprzez następujące metody:
  • Liniową (tą zajmiemy się w niniejszym artykule)
  • Według stawek indywidualnych
  • Metodą degresywną
Decydując się na odpisy amortyzacyjne przedsiębiorca winien wiedzieć również jak będzie wyglądać stawka amortyzacyjna w jego przypadku a także musi prowadzić ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiących wyposażenie – odpisy amortyzacyjne muszą być równocześnie ujęte w księgach rachunkowych w odpowiedniej kolejności. Firma dokonująca odliczeń czynności amortyzacyjne zgodnie z przepisami może wykonywać co miesiąc w ratach równych, co kwartał jak i na koniec roku.

Podejmując decyzję co do metody liniowej przedsiębiorca będzie mieć możliwość zaliczenia zakupu środka trwałego do kosztów uzyskania przychodu w odmienny sposób niż ma to miejsce w dwóch pozostałych metodach. Wszystko dlatego, że amortyzacja ta zakłada z zasady, że dany środek trwały zużywa się równomiernie w toku swojego użytkowania (a przecież nie zawsze tak jest – raz zużywa się szybciej, raz wolniej).

Tak więc jego wartość początkowa zostaje tutaj rozłożona równomiernie w całym okresie użytkowania – każdego miesiąca jest taka sama. Pozwala więc najdokładniej oddać stopień zużycia danego środka dzięki czemu przedsiębiorca ma szansę o wiele łatwiej podjąć decyzję co do danej inwestycji. Przepisy o VAT mówią, iż rozpoczyna się ona pierwszego miesiąca który nastąpił po miesiącu w którym dany środek trwały został wprowadzony do użytku przez firmę.

Dokonywane odpisy amortyzacyjne pomniejszają podstawę do opodatkowania w równych ratach miesięcznych, kwartalnych – można również rozliczyć ją jednorazowo – na koniec roku podatkowego (o czym wspomniano wyżej). Natomiast ostatni odpis amortyzacyjny musi nastąpić za miesiąc w którym:
  • Suma wartości początkowej środka trwałego równa jest sumie odpisów amortyzacyjnych
  • Środek trwały został przekazany do likwidacji
  • Stwierdzono jego niedobór
  • Środek został sprzedany
Liniowa metoda amortyzacji w odróżnieniu od pozostałych jest metodą bardzo prostą – jej przeprowadzenie odnosi się jedynie do pomnożenia rocznej stawki amortyzacji przez wartość początkową środka trwałego.