Limity przychodów w CIT dla stawki 9% w 2021 roku

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Według prawa, przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem CIT mają możliwość do skorzystania ze stawki opodatkowania 9%. Warto wiedzieć, w jakich sytuacjach przysługuje obniżona stawka oraz na bieżąco śledzić jakie są jej limity. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące podatku CIT oraz przepisów obowiązujących w 2021r.

Podatek CIT: Podmiot i przedmiot opodatkowania oraz obowiązujące stawki w 2021r.

Podatek CIT (Corporate Income Tax) jest podatkiem dochodowym od osób prawnych. Do opłacania składek tego podatku są zobowiązane głównie spółki kapitałowe. Zgodnie z art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania jest dochód osiągnięty z zysków kapitałowych oraz dochód osiągnięty z innych źródeł.

Za dochód można uznać tylko wyłącznie nadwyżkę uzyskaną z przychodów, które zostały pomniejszone o koszty uzyskania przychodu. W przeciwnym wypadku, kiedy koszty przewyższa sumę przychodów, mamy sytuację w której przedsiębiorca ponosi stratę. W jaki sposób strata wpływa na podatek dochodowy od osób prawnych? Podatnik może rozliczyć stratę od dochodów w ciągu 5 najbliższych lat na dwa sposoby. W pierwszej opcji ma prawo do obniżenia swojego dochodu przez kolejne lata. Z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek roku nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. W drugiej opcji ma możliwość obniżyć jednorazowo dochód o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł. Pozostała wartość straty może być rozliczona przez kolejne lata. Jednak w jednym z tych lat nie może być wyższa niż 50% całej wartości straty.

Ustawodawca określił dla podatku CIT dwie stawki 9 i 19%. Według art. 19 ust. 1 i 1d ustawy o CIT przedsiębiorca może zastosować preferencyjną stawkę opodatkowania w dwóch sytuacjach. Po pierwsze jeśli ma status małego podatnika. Po drugie jeśli jego przychody za bieżący rok podatkowy nie przekroczyły limitu określonego w ustawie.

Limity określające małego podatnika oraz przychody za bieżący rok podatkowy

Ustawa o podatku od osób prawnych określa małego podatnik jako podatnika, którego przychody ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro. Limit dla stawki 9% za uzyskany przychód, inny niż z zysków kapitałowych, w bieżącym roku podatkowym również wynosi 2 000 000 euro. W celu przeliczenia tej wartości na polskie złoty należy zastosować kurs ogłoszony przez NBP z pierwszego dnia roboczego października ubiegłego roku i zaokrąglić tą wartość do pełnego 1 000 zł . Co oznacza, że jeśli kurs z dnia 01.10.2020r. wynosił 4,5153, to wartość przychodów w 2021r. nie może przekraczać 9 031 000 zł.

Zasadniczą różnicę pomiędzy warunkiem odnoszącym się do małego podatnika a przychodów za bieżący rok podatkowy wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 9 kwietnia 2021r. o numerze: 0111-KDIB1-1.4010.31.2021.1.EJ. Odnosi się on do tego, że w przypadku limitu dla przychodów bieżących, przepisy ustawy nie określają, czy kwota jest podana w wartości brutto czy netto. W przypadku małego podatnika ustawodawca wyraźnie zaznacza, że limit przychodów jest wyrażony wraz z kwotą podatku VAT. Dlatego też uznaje się, że w przypadku limitu określającego przychody za rok bieżący, jego wysokość jest określona w wartości netto.

W rzeczywistości jeśli nasze przychody w roku podatkowym przekroczą kwotę 9 031 000 zł, nie oznacza to, że zapłacimy podatek w wysokości 19% od całości dochodów. Do limitu określonego w ustawie, przedsiębiorca może zastosować stawkę preferencyjną 9%. Natomiast każdy dochód powyżej tej wartości musi zostać opodatkować stawką 19%.