Kiedy wydatek nie może być kosztem?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Przedsiębiorca rozliczający się z podatku na zasadach ogólnych lub liniowo ma prawo do odliczenia kosztów od swoich przychodów. Tym samym pomniejsza swój podatek, który musi zapłacić do urzędu skarbowego. Jednak nie każdy wydatek, może być uznany jako koszt przedsiębiorstwa.

Warto więc wiedzieć, które z nich możemy odliczyć od przychodów, aby skarbówka nie zakwestionowała wyliczonej przez nas kwoty podatku. Przeczytaj i dowiedź się w jakich sytuacjach wydatek nie może być kosztem.

Koszt a osiągnięcie przychodu

Niezbędnym kryterium, aby koszt mógł być odliczony od podatku jest wpływ danego wydatku na uzyskanie przychodów w firmie. Dlatego też musi być on ściśle związany z prowadzaną działalnością. To znaczy, że osoba, która prowadzi zakład fryzjerski może zakupić do swojego salonu szampon do włosów i uznać go za koszt uzyskania przychodu. Produkt ten jest związany z wykonywaną usługą i przynosi firmie zysk. Dlatego też kwotę netto z faktury zakupowej możemy odliczyć od przychodów. Jeśli natomiast mechanik zakupi szampon do włosów na własne cele z pieniędzy firmowych, nie będzie mógł zaliczyć tego wydatku do kosztów.

Wydatki wykluczone przez ustawodawcę

W art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wyklucza szereg wydatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów. Tym samym nie mogą one wpływać na kwotę opodatkowania. Zalicza się do nich m.in.:

  • spłatę pożyczek i kredytów, z wyjątkiem odsetek,
  • wydatków związanych z opłatą podatku dochodowego oraz podatku od spadku i darowizn,
  • wydatków związanych z opłatą podatku VAT z wyjątkami,
  • kosztów egzekucyjnych związanych z niepłaceniem zobowiązań,
  • składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowych i inne fundusze,
  • wpłat dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych,
  • własnych wynagrodzeń,
  • grzywien i kar orzeczonych w postępowaniu karnym, karno-skarbowym i administracyjnym,
  • kar, opłat i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Co ciekawe spośród wielu wymienionych wydatków, można wyróżnić również koszty reprezentacji. W szczególności te związane z usługami gastronomicznymi, zakupem żywności, napojów, w tym również napojów alkoholowych. Warto tu zwrócić uwagę, że koszty reprezentacyjne są wydatkiem kontrowersyjnym, ponieważ w niektórych wypadkach istnieje niewielka granica pomiędzy tym co stanowi reprezentację a reklamę. Bardzo dobrym przykładem są prezenty ofiarowywane kontrahentom. Jeśli w tym prezencie nasz klient otrzyma od nas drogi alkohol, czekolady, czy produkty typu kawa, herbata, nie będziemy mogli zaliczyć takiego upominku jako koszt uzyskania przychodu. Natomiast jeśli podarujemy mu zeszyt, długopis lub inny produkt z logo firmy, może on zostać uznany jako reklama. Tym samym może stanowić koszt uzyskania przychodu. Jeśli produkt będzie zbyt drogi, to nawet jeśli będzie miał logo firmy, z perspektywy urzędnika może zostać zakwalifikowany jako chęć upodobania się klientowi. Co oznacza, że najprawdopodobniej zostanie on zakwestionowany przez urząd skarbowy.

Wydatki związane z celami prywatnymi

Do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć wydatków związanych z celami prywatnymi. Czasami się jednak zdarza, że przedsiębiorca ponosi wydatek, który jest związany zarówno z celami osobistymi jak i również prowadzoną działalnością. W takim wypadku ma prawo do odliczenia kosztu od przychodu, ale tylko tej części, która jest związana z prowadzoną działalnością.

W celu ograniczenia nadużyć związanych z celami prywatnymi, ustawodawca dopuszcza możliwość rozliczania podróży służbowych przedsiębiorcy, natomiast musi być ona ściśle związana z prowadzoną działalnością. Wartość diety natomiast nie może przekraczać określonego przepisami limitu. Podobna sytuacja jest w przypadku odbytych kursów przez właściciela firmy. Jeśli chce on zaliczyć dany wydatek związany z odbytym kursem do kosztów stanowiących przychód, musi udowodnić, że dana wiedza, którą zdobył na kursie, jest mu niezbędna do prowadzonej działalności.