Likwidacja stanowiska pracy a wypowiedzenie umowy

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Likwidacja stanowiska pracy może być jedną z przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę. Jakie obowiązki ma wówczas pracodawca, jakie są przywileje pracownika, czym jest tzw. likwidacja pozorna – odpowiadamy na te i inne pytania!

Likwidacja stanowiska pracy może być podyktowana np. trudną sytuacją finansową firmy, jej restrukturyzacją czy zmianą profilu działalności. Pracodawca musi jednak pamiętać, że zwalnianemu z tego powodu pracownikowi przysługują takie same prawa jak przy rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem. I tak przedsiębiorca musi zapewnić pracownikowi:
  • odpowiedni okres wypowiedzenia
  • prawo do wykorzystania pozostałego urlopu wypoczynkowego (lub wypłatę ekwiwalentu)
  • dni wolne na poszukiwanie pracy (jeśli takowe mu przysługują)
Likwidacja stanowiska pracy i odprawy dla pracowników
Pracodawca niekiedy może być zobowiązany do wypłacenia pracownikom odprawy pieniężnej. Przysługują im one jedynie w sytuacji, gdy umowa ulega rozwiązaniu z winy pracodawcy, gdy w firmie pracuje co najmniej 20 osób i jeśli w okresie nieprzekraczającym 30 dni rozwiązanie stosunku pracy obejmuje co najmniej:
  • 10 pracowników (gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników)
  • 10% pracowników (gdy pracodawca zatrudnia od 100 do 299 pracowników)
  • 30 pracowników (gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników
Uwaga! Jeśli wyłączną przyczynę rozwiązania stosunku pracy stanowią kwestie niedotyczące pracowników, odprawę muszą otrzymać również pracownicy indywidualni.
Wysokość odprawy dla zwalnianych pracowników
Wysokość odprawy, którą przedsiębiorca musi wypłacić zwalnianym pracownikom wynosi:
  • równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata
  • równowartość dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat
  • równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat
Uwaga na pozorną likwidację miejsca pracy
Przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze, by likwidacja miejsca pracy nie miała charakteru pozornego, czyli np. zwalniany jest pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a na jego miejsce zatrudnia się kogoś innego na podstawie umowy-zlecenia lub gdy obowiązki zwolnionej osoby przejmują inne zatrudnione osoby. Jeśli zwolniony w takich okolicznościach pracownik zgłosi sprawę do sądu pracy, pracodawca może zostać zobowiązany np. do przedstawienia aktualnej struktury zatrudnienia, a inni pracownicy będą musieli stawić się na przesłuchanie. Jeżeli sąd pracy udowodni, że likwidacja stanowiska pracy była pozorna, może nakazać wypłatę zwolnionemu pracownikom wypłatę odszkodowania lub przywrócenie go na stanowisko na poprzednich warunkach.