Kwiecień 2013 r. miesiącem od którego łatwiej ustanowisz pełnomocnika do spraw podatkowych

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Z dniem 1 kwietnia 2013 podatnicy mogą znacznie łatwiej ustanowić przedstawiciela podatkowego, który będzie w ich imieniu składał zeznania podatkowe. Jego ustanowienie to bardzo korzystne rozwiązanie w szczególności dla tych przedsiębiorców, którzy większą część roku przebywają poza granicami kraju nie mogąc jednocześnie realizować zgodnie z prawem obowiązków podatkowych wynikających z ustawy o podatku VAT.

Zgodnie z regulacjami reprezentantem podatnika w sprawach podatkowych może zostać każda osoba fizyczna, prawna jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz mająca uprawnienia do zawodowego wykonywania doradztwa w sprawach podatkowych wyszczególnione w przepisach o doradztwie podatkowym lub też zgodnie z przepisami o rachunkowości (usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych).

Poza wyżej wymienionymi osoba taka musi też spełnić poniższe warunki:
  • Siedziba prowadzonej przez nią działalności znajduje się na terenie Polski,
  • Jest czynnym podatnikiem VAT lub też podatnik VAT UE,
  • Przez ostatnie 2 lata nie występowały w jego przypadku zaległości podatkowe które stanowią w rozumieniu przepisów dochód budżetu państwa i przekraczają 3 % sumy każdego z zobowiązań podatkowych osobno.
W przypadku kandydatury na pełnomocnika podmiotu zagranicznego nie mającego siedziby na terenie Polski lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej ze względu opodatkowania VAT-em musi stać się jego czynnym płatnikiem. W tym przypadku wymagana umowa o pełnomocnictwo musi być sporządzona w formie pisemnej. Zgodnie z powyższą tezą zwolnieni z ustanowienia pełnomocnika do spraw podatkowych są wszyscy Ci podatnicy, których siedziba przedsiębiorstwa znajduje się na terenie jednego z krajów wspólnoty.