Kto powinien prowadzić ewidencję czasu pracy?

Kategoria: | |
Program do faktur
Jak wynika z art. 149 kodeksu pracy, ewidencję czasu pracy powinien prowadzić każdy pracodawca – do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia pracownika oraz innych świadczeń związanych z jego pracą. Co jeszcze warto wiedzieć o ewidencji czasu pracy?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy zatrudnionych pracowników. W umowie zawieranej z pracownikiem można określić, kto będzie faktycznie odpowiedzialny za jej prowadzenie (pracodawca czy pracownik) – ważne, by nie została ona podważona np. podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Za brak prowadzenia ewidencji czasu pracy lub nieprawidłowe jej prowadzenie przedsiębiorcy grozi grzywna w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.

Uwaga! Z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzona została minimalna stawka godzinowa dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, ale świadczących usługi na podstawie umowy-zlecenia dla przedsiębiorców i innych jednostek. Zgodnie z ustawą, zleceniobiorca oraz osoba świadcząca usługi także są zobligowane do prowadzenia ewidencji czasu pracy za wykonanie zlecenia lub świadczenie usługi. Trzeba ją przechowywać przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

Ewidencja czasu pracy może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Ta pierwsza wymaga podpisu pracownika oraz pracodawcy przy każdej pozycji. Elektroniczna ewidencja czasu pracy to nic innego, jak spotykany w wielu firmach elektroniczny system wejść i wyjść za pomocą karty – ewidencję stanowi tu raport wygenerowany z systemu.

Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy?

Jak określono w rozporządzeniu ministra pracy w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać:
  • dane pracownika i pracodawcy,
  • okres, którego dotyczy,
  • czas przepracowany ogółem (w tym w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy),
  • dyżury,
  • urlopy,
  • dni choroby,
  • zwolnienia od pracy,
  • inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.
Ewidencję czasu pracy należy przechowywać przez co najmniej 3 lata.

Zobacz także:

VAT 7 – co to jest?