Kooperujesz z rolnikiem – wystawiasz fakturę jako nabywający

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Szczególną grupą podatników której podobnie jak czynnym podatnikom VAT przysługuje zwrot podatku są rolnicy ryczałtowi. Pod tą nazwą zgodnie z ustawą o VAT kryją się rolnicy świadczący usługi bądź sprzedający towary rolnicze pochodzące z ich gospodarstwa rolnego a także korzystający z przedmiotowego zwolnienia podatkowego ujętego w art. 43 ust.1, pkt. 3 ustawy o VAT.

Jest to przypadek dosyć szczególny, gdyż tutaj wystawienie faktury poprzez którą dokonany będzie przyszły zwrot VAT nie będzie po stronie rolnika lecz po stronie nabywcy.

Dzieje się tak dlatego, ponieważ wystawienie faktury leżeć będzie zawsze po stronie czynnego podatnika VAT którym jest właśnie przedsiębiorca a nie rolnik. Przedsiębiorca jest więc zobowiązany sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach fakturę sprzedaży a następnie jej oryginał przekazać sprzedawcy – jednoczesną jej kopię zachować dla siebie. Jego obowiązkiem staje się też wyliczenie oraz wypłacenie odpowiedniej kwoty zryczałtowanego podatku rolnikowi od którego dokonał zakupu. Stanowi ona jednocześnie kwotę naliczonego podatku który w późniejszym terminie będzie odliczony.

Dokumentem biorącym udział w przeprowadzonej transakcji będzie faktura RR. Dokument, jakim jest ten rodzaj faktury nakłada obowiązek nie tylko na samego wystawcę czyli przedsiębiorcę. Nakłada je również na samego rolnika - musi znaleźć się na niej także jego oświadczenie z jednoczesnym stwierdzeniem jego statusu w postaci następującego zdania: ”Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt.3 ustawy o podatku od towarów i usług.”

Jest to dokument zawierający o wiele więcej informacji niż tradycyjna faktura VAT. Musi zawierać m.in. dane:
 • imię i nazwisko lub nazwę czy nazwę skróconą podmiotów – nabywcy oraz dostawcy wraz z adresami
 • numer identyfikacji podatkowej lub PESEL stron transakcji
 • numer oraz seria dowodu osobistego dostawcy lub też inny dokument stwierdzający tożsamość, datę jego wydania oraz organu uprawnionego do jego wydania
 • gdy rolnik jest jednocześnie osobą fizyczną faktura musi zawierać także datę nabycia towaru i wystawienia faktury wraz z jej kolejnym numerem
 • nazwy nabytych produktów wraz z ich poszczególnymi jednostkami miar oraz ich ilością a także ich opis jakości bądź ich klasy
 • jednostkową cenę wyrobu który został nabyty z pominięciem kwoty zryczałtowanego podatku
 • wartość produktów nabytych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości zakupionych towarów rolnych
 • wartość zakupionych towarów rolnych wraz z odpowiadającą kwotą zryczałtowanego podatku podlegającego zwrotowi
 • kwotę należności ogółem (uwzględniając kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku podatku)wyrażoną w formie liczbowej jak również słownej
 • czytelne podpis osób wystawiających a także otrzymujących dokument lub też w przypadku osób otrzymujących fakturę VAT tez konieczności składania ich podpisów – imiona oraz nazwiska