Kontrola w firmie – przedsiębiorca nie jest bezbronny

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Kontrola skarbowa w firmie to często wiele problemów, z którymi musi borykać się przedsiębiorca, który się do niej przygotowuje.

Obecnie przepisy nie zezwalają na przeprowadzenie jej bez wcześniejszego poinformowania kontrolowanego podmiotu (poza sytuacją kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przez pracodawcę przestępstwa przeciwko obrotowi finansowemu). Przedsiębiorca ma więc czas na sprawdzenie dokumentów i naniesienia ewentualnych poprawek.

Jednak nie tylko on ma obowiązki względem organu – również i organ musi przestrzegać procedur kontrolnych – przede wszystkim związanych ze sporządzeniem w dwóch egzemplarzach protokołu kontroli zawierającego m.in.:
  • Dokładny opis czynności odnoszących się do przedmiotu kontroli,
  • Dane osób przeprowadzających kontrolę tj. imiona i nazwiska,
  • Datę oraz miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych,
  • Informacje dotyczące przeprowadzonych w trakcie kontroli czynności oraz ustalenia końcowe,
  • Ocenę sprawy pod względem prawnym,
  • Klauzulę o przysługującym prawie odwołania się od decyzji organu kontrolującego i możliwości złożenia korekty deklaracji.
Odnosząc się do ostatniego z powyższych twierdzeń przedsiębiorca dysponuje prawem odwoławczym od decyzji organu podatkowego – może złożyć wyjaśnienia budzących wątpliwości kwestii, może również dokonać korekty zeznania podatkowego które zostało przez organ zakwestionowane – od daty otrzymania protokołu z przeprowadzonej kontroli urzędników ma na tę czynność dwa tygodnie.

W odwołaniu warto zawrzeć nawet najmniej budzące wątpliwości gdyż w przypadku wszycia postępowania wyjaśniającego przez organ podatkowej protokół kontrolny jest podstawowym narzędziem dowodowym. Przepisy podatkowe w odniesieniu do pisma odwoławczego nie definiują jednak formy w jakiej ma zostać ono złożone.

Częstokroć wystarczy aby zawierało ono poniższe informacje:
  • Dane identyfikujące podatnika,
  • Wskazanie organu właściwego który kontrolę przeprowadził,
  • Numer protokołu, który przez przedsiębiorcę został zakwestionowany,
  • Opis zastrzeżeń do przeprowadzonej kontroli
Otrzymując od przedsiębiorcy pismo kwestionujące przeprowadzone czynności kontrolne zawarte w protokole, organ ma także dwa tygodnie na odniesienie się do sprawy – musi podać sposób jej załatwienia wraz z wyjaśnieniem kwestii do których w protokole nie odniósł się wcześniej w sposób zrozumiały dla osoby kontrolowanej wraz z prawnym i faktycznym uzasadnieniem.