Kontrola urzędu skarbowego możliwa także bez powiadomienia przedsiębiorcy

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę w firmie w celu dokonania weryfikacji poprawności i zgodnych z prawdą rozliczeń podatkowych. Przepisy prawa nakładają tutaj na fiskusa obowiązek powiadomienia o fakcie przeprowadzenia kontroli w formie pisemnej.

Nie może być ona jednak przeprowadzona wcześniej niż w ciągu 7 dni od daty, w którym podatnik, u którego będą przeprowadzone czynności sprawdzające został przez urząd o kontroli zawiadomiony. Firmowe dokumenty w tym okresie mogą być jeszcze sprawdzone i zweryfikowane przez przedsiębiorcę.

Od tej reguły są jednakże wyjątki – fiskus może firmę skontrolować bez uprzedniego powiadomienia jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo łamania przepisów prawa podatkowego i występują znamiona przestępstwa skarbowego. Kontrola ma wówczas na celu zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa. Sytuacja taka dotyczyć będzie także podatników wobec których organ podatkowy posiada niezbite dowody na to, iż jest on prawomocnie skazanym za popełnienie przestępstwa skarbowego, czynów zabronionych w ustawie o rachunkowości jak też przestępstw przeciw obrotowi gospodarczemu.

Czynności weryfikacyjne obejmują także osoby utrudniające przeprowadzenie kontroli skarbowej – w tym też podatników nieposiadających adresu siedziby prowadzonej przez siebie firmy przez co jednocześnie utrudniają dostarczenie pism urzędowych jak też stron w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. W przypadku przeprowadzenia kontroli bez uprzedniego powiadomienia ze strony urzędu organ musi niezwłocznie poinformować podatnika o tym dlaczego kontrola nie została zapowiedziana zgodnie z przepisami prawa a także umieścić tą informacje w stosowanych przez siebie dokumentach.

Czynności kontrolne, które może przeprowadzić organ podatkowy bez powiadomienia dotyczą w szczególności:
  • dochodów opodatkowanych które nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów jak również źródłach których nie ujawnił podatnik.
  • Zwrotu różnicy podatku lub też zwrotu podatku który został naliczony zgodnie z zapisami znajdującymi się w ustawie o podatku VAT,
  • Niezgłoszonej w celach opodatkowania działalności gospodarczej,
  • Uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko obrotowi finansowemu poprzez wprowadzaniu do majątku wartości pochodzących z nieuprawnionych oraz nieujawnionych źródeł a także przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu,
  • Kontrola ma za zadanie sprawdzenia rejestrowania transakcji przy pomocy kasy fiskalnej i jej użytkowania jak też kontroli poprawności sporządzenia spisu z natury.