Kilometrówka 2019 - stawka za 1 kilometr

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271 z późn. zmianami) stawki kilometrówki nadal pozostają bez zmian w 2019 r.

Paragraf 2 w/w rozporządzenia określa maksymalna wysokość stawek kosztów używania pojazdów do celów służbowych, które pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Rozporządzenie określa maksymalną wysokość stawek i tak:
  • stawki będą różne w zależności od pojemności silnika
  • dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 będzie to 0,5214 zł,
  • dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 będzie to 0,8358 zł,
  • dla motocykla będzie to 0,2302 zł,
  • dla motoroweru będzie to 0,1382 zł.
Stawki z rozporządzenia są niezbędne do sporządzenia tzw. kilometrówki (tj. iloczynu liczby faktycznego przebiegu pojazdu i stawki za jeden kilometr przebiegu).

W związku ze zmianami przepisów podatkowych w 2019 r. w PIT i CIT dotyczącymi kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących użytkowania samochodów osobowych zmienił się też zakres konieczności sporządzania kilometrówki. Od 2019 roku w ramach tzw. kilometrówki są rozliczane tylko wydatki, które są ponoszone przez pracowników z tytułu użytkowania przez nich swoich prywatnych samochodów na potrzeby pracodawcy. Natomiast od tego roku wydatki z tytułu używania wynajętych/wydzierżawionych samochodów osobowych nie będą musiały być rozliczane w ramach limitu kilometrówki.

Jest to związane z zmianami w przepisach zgodnie, z którymi od 2019 roku nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów 25 % wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej. Regulację stosuje się wtedy, gdy samochód ten będzie także wykorzystywany dla celów, które nie są związane z działalnością gospodarczą prowadzaną przez podatnika. Wynika z tego, że do kosztów uzyskania przychodów podatnicy będą mogli zaliczyć 75% poniesionych wydatków.

Nowa regulacja, która wprowadza powyższe ograniczenia dotyczy zarówno samochodów osobowych, które stanowią składnik majątku podatnika jak również samochodów osobowych nie stanowiących składników majątkowych podatnika. W związku z tą zmianą nie ma już od 2019 roku konieczności prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajmowanych lub wydzierżawianych.