Kiedy trzeba uiścić opłatę środowiskową?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Opłata środowiskowa to opłata pobierana za nadmierne eksploatowanie środowiska np.: przez środki transportu, ogrzewanie, lakierowanie samochodu czy nawet malowanie pomieszczeń danego przedsiębiorstwa.

Podatek ten został wprowadzony w celu ochrony przyrody i dotyczy on przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Cała idea opłaty środowiskowej ma na celu, przede wszystkim:
  • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom
  • przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego
  • racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
Kiedy trzeba uiścić opłatę środowiskową?

Opłatę środowiskową uiszcza się jednorazowo po zakończeniu danego roku kalendarzowego. Czas na opłacenie wynosi 3 miesiące - tzn. że musimy dokonać opłaty środowiskowej najpóźniej do 31 marca. Warto zauważyć, że zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska z obowiązku tego są zwolnieni przedsiębiorcy, których wartość opłaty środowiskowej za dany rok nie przekroczy 800 zł. Nie zwalnia to jednak danego przedsiębiorcy ze złożenia sprawozdania, w którym musi wykazać stopień wykorzystania środowiska.

Jak ustalić wysokość opłaty środowiskowej?

Wysokość opłaty środowiskowej należy ustalać, opierając się o stawki zawarte w obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek i opłat za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy. Przedsiębiorca zobowiązany jest samodzielnie naliczać wartość należności, oraz wpłacać dokładnie wyliczoną kwotę na konto wydziału środowiska urzędu marszałkowskiego. Przysługujący urząd marszałkowski, na którego adres należy przesłać wyliczoną kwotę, jest ustalany na podstawie adresu siedziby zobowiązanego podmiotu gospodarczego.

Kiedy konieczna jest opłata środowiskowa?

Opłata środowiskowa powinna być uiszczana przez podmioty, które w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej użytkują maszyny, urządzenia, jak również pojazdy emitujące szkodliwe substancje dla otoczenia, czyli ogólnie rzecz ujmując mają negatywny wpływ na stan środowiska przyrodniczego.

Opłata środowiskowa dotyczy również zagranicznych przedsiębiorców - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.