Kiedy pełna księgowość jest dobrym wyborem?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
W polskim prawie podatkowym istnieją dwie dopuszczalne formy rozliczania dochodów przez podmioty gospodarcze: księgowość uproszczona i pełna. Przepisy jasno określają jednak, kto i w jakich przypadkach może je stosować. Dziś przybliżymy pojęcie księgowości pełnej. Kiedy pełna księgowość jest obowiązkowa, a kiedy po prostu warto ją wybrać? Jakie obowiązki niesie ze sobą jej stosowanie? Ile kosztuje pełna księgowość online, a ile tradycyjna? Sprawdzamy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do prowadzenia księgowości pełnej zobowiązane są:
  • osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody netto z prowadzonej działalności za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość kwoty 1,2 mln euro
  • spółki handlowe (kapitałowe i osobowe, również w organizacji), a także inne osoby prawne (z wyjątkiem NBP oraz Skarbu Państwa)
  • gminy, powiaty, województwa (a także ich jednostki budżetowe), państwowe fundusze celowe
  • jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów
  • osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
  • jednostki niewymienione powyżej (w przypadku, gdy na realizację zadań zleconych otrzymują dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych).

Na pełną księgowość mogą – ale nie muszą – zdecydować się także mniejsi przedsiębiorcy, których roczne dochody nie przekraczają bariery 1,2 mln euro. Bez wątpienia, taka forma ewidencjonowania i rozliczania firmowych przychodów ma swoje zalety i wady.
Pełna księgowość z pewnością jest najtrudniejszą i najbardziej skomplikowaną formą ewidencji. Uwzględnia się w niej absolutnie każde zdarzenie związane z prowadzoną działalnością – wpływy do kasy, wypłaty, przelewy z konta, zaciągnięcie kredytu itp. Co więcej, każda operacja musi być ewidencjonowana na dwóch kontach i wykazywana w bilansach miesięcznych, kwartalnych i rocznych. Pełną księgowość należy również prowadzić zgodnie z przepisami, zawartymi m.in. w ustawie o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
Z drugiej strony, pełna księgowość pozwala na uzyskanie pełnego, przekrojowego obrazu finansowego stanu przedsiębiorstwa. Znalezienie jakichkolwiek nieprawidłowości oraz kontrola firmowych wydatków w jej przypadku jest więc dość prosta. Z tego powodu poleca się ją przedsiębiorstwom, w których firmowym majątkiem operuje nie tylko właściciel, ale również pracownicy.

Pełna księgowość – cennik
Jedną z kwestii odróżniających księgowość pełną od uproszczonej są również koszty ponoszone w związku z jej prowadzeniem. W większości przypadków, cena księgowości pełnej rozpoczyna się od 300-400 zł miesięcznie, ale tylko w przypadku niewielkich firm ze stosunkowo małą liczbą miesięcznych operacji i dokumentów. Im większa skala działalności, tym wyższe ceny usług.

Gdy jednak z jakichś przyczyn nie chcemy przejść z księgowości uproszczonej na pełną księgowość i nadal rozliczać firmę w oparciu o KPiR, dobrym rozwiązaniem jest księgowość online Intaxo.pl. Aplikacja pozwala w prosty i szybki sposób ewidencjonować wszystkie zdarzenia gospodarcze w firmie. W programie Intaxo można bez problemu wystawiać faktury, wprowadzać koszty, prowadzić ewidencji KPiR oraz VAT, obliczać zaliczki PIT, podatek VAT i składki ZUS. Więcej szczegółów znaleźć można na stronie Intaxo.pl.