Kiedy należy wystawić notę korygującą ?

Kategoria: | |
Program do faktur
Nota korygująca to rodzaj faktury, którą może wystawić nabywca usług, albo towarów w wypadku, kiedy od sprzedawcy otrzymał fakturę z wybranymi pomyłkami.

Dzięki nocie korygującej można poprawić między innymi : nazwy nabywcy i podatnika, ich adresy, oraz imiona i nazwiska. Dzięki temu ustawodawca dopuścił możliwość eliminacji błędów, które pojawiają się na fakturze, a dotyczą nabywców, albo sprzedawców - poprzez wystawienie noty korygującej. Takimi błędami, które będzie można skorygować, są zatem pomyłki, które spowodują, że w treści faktury będzie pomyłkowo wskazana osoba prawna, lub fizyczna, która nie stanowiła strony umowy sprzedaży.

Pośród elementów faktury, które można poprawić dzięki nocie korygującej, należy wymienić :
 • numer faktury
 • datę wystawienia faktury
 • numery identyfikacyjne nabywcy i podatnika
 • imiona i nazwiska, albo nazwy nabywcy i podatnika, jak i ich adresy
 • sposób zapłaty
 • adnotacje znajdujące się na fakturze (na przykład ,,procedura marży", albo ,,odwrotne obciążenie")
 • termin płatności
 • nazwa usługi, albo towaru
Jakich pomyłek nie będzie można skorygować notą?

Noty korygującej nie będzie można niestety wystawić w wypadku pomyłek faktury, które będą określać :
 • cenę jednostkową usługi, albo towaru bez uwzględnienia kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
 • ilość (liczbę) i miarę dostarczanych towarów, albo zakres wykonywanych usług
 • stawkę podatku
 • wartość dostarczanych towarów, albo też wykonywanych usług, obejtych transakcją bez uwzględnienia kwoty podatku (wartości sprzedaży netto)
 • kwoty wszelakich obniżek, albo opustów cen, w tym również w formie rabatu z tytułu dokonania wcześniejszej zapłaty, o ile nie uwzględniono ich wcześniej w cenie jednostkowej netto
 • kwotę podatku liczoną od sumy wartości sprzedaży netto, wraz z podziałem na kwoty, które dotyczą poszczególnych stawek
 • sumę wartości sprzedaży netto, z uwzględnieniem podziału na sprzedaż zwolnioną od podatku i objętą poszczególnymi stawkami podatku