Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Co do zasady, kasa fiskalna jest obowiązkowym elementem prowadzenia działalności przez przedsiębiorców dokonujących transakcji z klientami indywidualnymi oraz rolnikami ryczałtowymi. Istnieje jednak również szereg innych sytuacji, kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa. Sprawdzamy, jakie to sytuacje.

Najogólniejsza zasada dotycząca obowiązku stosowania kas fiskalnych głosi, że w codziennej działalności muszą z niej korzystać firmy, które dokonują transakcji z klientami indywidualnymi oraz rolnikami ryczałtowymi. O ile od tej zasady istnieją pewne wyjątki (omówimy je później), to istnieje szereg typów działalności, obejmujący zarówno sprzedaż towarów, jak i usług, w których stosowanie kasy fiskalnej jest obowiązkowe i nie podlega żadnym zwolnieniom. Zalicza się do nich sprzedaż:
 • gazu płynnego
 • części do silników
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania
 • nadwozi do pojazdów silnikowych
 • przyczep, naczep i kontenerów
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego (z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem)
 • sprzętu fotograficznego (z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego)
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU
 • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów)
 • perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

Jeśli chodzi o usługi, to bezwzględnemu obowiązkowi rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej mają przedsiębiorcy wykonujący usługi:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji (z wyłączeniem transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego oraz transportu lądowego pasażerskiego rozkładowego: międzymiastowego i specjalizowanego)
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)
 • wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
 • badań i przeglądów technicznych pojazdów
 • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • prawniczych, z wyłączeniem czynności notarialnych
 • doradztwa podatkowego
 • związanych z wyżywieniem, świadczonych wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

Kto nie musi mieć kasy fiskalnej?

Jak już wcześniej wspomniano, istnieje również szereg zwolnień z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Reguluje je rozporządzenie ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. I tak do 31 grudnia 2016 r. kasy fiskalnej nie muszą mieć:

 • przedsiębiorcy, których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 tys. zł
 • przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym rozpoczęli dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (jeśli obrót z tego tytułu nie przekroczył – w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym – 20 tys. zł)

Z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej zwolnieni są również przedsiębiorcy:

 • świadczący usługi dostawy towarów w systemie wysyłkowym, o ile dostawca towaru otrzymuje całość zapłaty za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana
 • świadczący usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz rolników ryczałtowych, jeśli otrzymują całość zapłaty za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła
 • zajmujący się wynajmem oraz zarządzaniem nieruchomości własnych lub dzierżawionych, pod warunkiem, że usługi te zostały w całości udokumentowane fakturą