Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe obowiązujące w 2014 roku

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Zgodnie z nowymi przepisami, od stycznia 2014 idąca w górę płaca minimalna wmusza niejako na przedsiębiorcach opłacanie ZUS w wyższej wysokości i to zarówno młodych przedsiębiorców jak również i tych kontynuujących działalność.

Jednak zwiększenie opłat za ubezpieczenie to tak naprawdę nic w porównaniu z wysokością kar za przestępstwo i wykroczenie skarbowe które uzależnione jest także od wysokości płacy minimalnej brutto. Od jej wysokości zależeć więc będzie również wysokość maksymalnej kary która zostanie na przedsiębiorcę nałożona.

Przepisy mówią, że prowadzący firmę może być ukarany w następujących przypadkach:
  • nie zostanie odprowadzony podatek od towarów i usług (nawet w przypadku zwolnienia z VAT)
  • zostaną przez niego ujęte w kosztach uzyskania przychodów złe wydatki
  • odprowadzi podatek w innej wysokości obowiązująca go stawka podatkowa
  • nie zostanie przez niego wydany klientowi paragon zakupu
  • wystawienie faktury zawierającej błędy formalne bądź nie wystawienie jej
  • nie złożenie deklaracji umożliwiającej prawidłowe rozliczenie podatku VAT

Z powyższego wynika więc, że to czy przedsiębiorca popełnił wykroczenie skarbowe czy też dopuścił się przestępstwa będzie zależeć od kwoty, która zgodnie z przepisami prawa:
  • nie będzie przekraczać w 2014 roku kwoty 8400 zł wówczas przedsiębiorca popełni jedynie wykroczenie
  • przekracza kwotę 8400 zł - wówczas mowa już nie o wykroczeniu skarbowym lecz przestępstwie

W tej kwestii przepisy są więc łagodniejsze - o kwalifikacji czynu (przestępstwo czy wykroczenie) decydować będzie jedynie próg niezapłaconej kwoty należnego podatku a nie typ przewinienia skarbowego jakiego dopuścił się przedsiębiorca. Wysokość kar kształtuje w roku obecnym kształtować się będzie na poziomach 168,00 – 33,600 zł. Należy przy tym pamiętać, że na prowadzącego firmę może zostać nałożony również mandat stanowiący jedynie grzywnę. Jego wysokość (nałożona przez urząd skarbowy a nie organy sądowe) będzie jednak nieporównywalnie niższa niż kara za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe – sięgać może jedynie dwukrotności minimalnej płacy a więc w roku 2014 nie może być większy niż 3200 zł.

Gdy jednak kwota 8400 zł zostanie przekroczona oznacza to, że przedsiębiorca popełnił przestępstwo skarbowe. Tym samym naliczenia grzywny będą mieć miejsce w odniesieniu do dziennych stawek jak ich liczby które ustala sąd. Przepisy dotyczące tej kwestii określają jednocześnie maksymalną oraz minimalną ich wysokość. W przypadku minimum będzie to 10 stawek dziennych, w przypadku stawki maksymalnej nie większej niż 720 z założeniem 1/30 wynagrodzenia minimalnego przy czym dzienna stawka nie może przekraczać 400 krotności minionej stawki obowiązującej na każdy dzień – w 2014 roku minimalna kwota to 560 zł – maksymalna natomiast to 16,128,000 zł.