Karta Multisport w firmie - czy jest kosztem uzyskania przychodu?

Kategoria: | |
Program do faktur
Karta Multisport jako świadczenie pracownicze może być wliczana przez pracodawcę w koszt uzyskania przychodów. Dzieje się tak dlatego, że zakład pracy przekazujący swoim pracownikom w ramach pozapłacowych składników wynagrodzenia kartę Multisport, sfinansowaną ze swych środków obrotowych ma prawo wliczyć takie świadczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodu.

Według wykładni prawa polskiego karta taka związana jest pośrednio z uzyskiwanymi przez firmę przychodami. Sytuację tę prawnie określa Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku regulująca kwestie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późniejszymi zmianami). A zatem pracodawca może zakupić lub częściowo zrefundować karty Multisport swoim pracownikom i wpisać je następnie w koszty uzyskania przychodu.

W poczet kosztów pracowniczych pracodawca może zaliczyć różnorodne świadczenia pozapłacowe

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych określa, że kosztami pracowniczymi, które mogą być zdefiniowane jako koszty uzyskania przychodu są różnego rodzaju nagrody, premie, bony zakupowe, diety, ekwiwalenty na czas podróży służbowej, dodatkowe świadczenia medyczne dla pracowników, ale także i karnety wstępu na siłownię, basen, a do tej kategorii zalicza się karta Multisport. Jedynym wskazaniem ustawowym jest dodatkowe roszczenie prawne mówiące o tym, że za każdym razem należy poddać analizie cel poniesienia takich kosztów, warto więc - będąc pracodawcą - wpisać w regulamin pracowniczy chociażby profilaktykę zdrowotną osób zatrudnianych w firmie. Bowiem to pracodawca ma prawo rozstrzygać, czy dane, pozapłacowe świadczenia pracownicze są zasadne.

Jak precyzuje to Ustawa z 1992 roku dokonanie oceny zakupu karty takiej jak Multisport pracodawca powinien rozstrzygnąć, czy zakup taki spełnia kryteria podane w Ustawie, a więc czy stosuje się do nich art. 15 ust. 1 i czy nie podlega on wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów sprecyzowanych w art. 16 ust. 1 tejże Ustawy. Warto więc, by na wypadek kontroli skarbowej, pracodawca posiadał uzasadnienie regulaminowe swej decyzji o zakupie karty Multisport dla swych pracowników.