Jakie zmiany w Uldze za złe długi w 2019 roku?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Większość przedsiębiorców w Polsce rozlicza się z Urzędem Skarbowym metodą memoriałową. Oznacza to, że często muszą oni zapłacić należny podatek VAT jeszcze zanim otrzymają pieniądze od kontrahenta. Wpływa to negatywnie na płynność finansową, ponieważ wiąże się z koniecznością wyłożenia swoich pieniędzy, aby pokryć zobowiązanie wobec US.

Jest również bardzo niekorzystne, kiedy dojdzie do sytuacji, że kontrahent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań i faktury w terminie nie zapłaci.

"Ulga za złe długi" co się zmieni?

Aby pomóc przedsiębiorcom, którzy znajdą się w takiej sytuacji, w systemie skarbowym funkcjonuje tzw. "ulga za złe długi". Ulga ta polega na tym, że przedsiębiorca może skorygować podstawę opodatkowania oraz należny podatek od krajowych dostaw i usług jeśli nieściągalność wierzytelności zostanie uprawdopodobniona. Do tej pory taka sytuacja miała miejsce jeśli wierzytelność nie została uregulowana do 150 dni od upływu terminu jej płatności wskazanego na fakturze lub umowie. Zgodnie z nowymi przepisami okres ten będzie wynosił 90 dni. Zmiana dotknie również dłużników, oni również będą musieli dokonać korekty kwoty podatku naliczonego z tytułu niezapłaconych należności w czasie trzech miesięcy a nie 150 dni.

Zasady korzystania z ulgi.

Korekty dokonuje się w rozliczeniu za okres w czasie trwania, którego minie 90 dni wskazane przez przepisy. Oczywiście do tego czasu wierzytelność nie może zostać uregulowana. Jeśli po koreckie nastąpi uregulowanie części lub całości należności to ponownie należy wykazać podstawę opodatkowania oraz należny podatek. Dane dłużnika oraz kwoty korekty podaje się na zawiadomieniu VAT-ZD.

Przepisy dotyczą również wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2019, dla których nieściągalność została uprawdopodobniona po 31 grudnia 2018.

Nie zmienił się warunki korzystania z ulgi. Aby z niej skorzystać:
  • od końca roku w którym została wystawiona faktura dokumentująca wierzytelność nie mogły minąć więcej niż dwa lata,
  • na dzień poprzedzający złożenie korekty deklaracji zarówno wierzyciel jak i dłużnik są czynnymi płatnikami VAT i dodatkowo dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego
  • dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacyjnego.