Jakie firma płaci podatki?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Prowadzenie własnej firmy, niezależnie od tego czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza czy też nieco bardziej rozbudowany podmiot gospodarczy, wiąże się z koniecznością opłacania stosownych podatków.

Poniżej znajdują się przydatne informacje na temat obowiązujących podatków, które każda firma musi bezwzględnie opłacać.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy to rodzaj podatku, który jest obowiązkowy dla każdego przedsiębiorcy. Jest on obliczany na podstawie uzyskiwanych przez firmę przychodów. Obecnie w naszym kraju przedsiębiorcy mogą skorzystać z kilku rozwiązań. Jedno z nich opiera się na zadeklarowanej formie opodatkowania opartej o wartość uzyskanego dochodu. Przedsiębiorcy mogą wówczas skorzystać z rozliczania według zasad ogólnych (skala podatkowa) - wówczas podatek dochodowy wynosi 17% i 32% od nadwyżki, jeśli dochód przekroczy 85 528 zł lub z podatku liniowego, który zawsze wynosi 19%. Drugie rozwiązanie opiera się o zryczałtowane formy opodatkowania. Przedsiębiorcy mogą wówczas skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego - wówczas bierze się pod uwagę wyłącznie wartość uzyskanego przychodu i wysokość obowiązującej stawki ryczałtu, właściwej dla konkretnej działalności, branży i sektora świadczonych przez firmę usług lub z karty podatkowej - wówczas ustalana jest jednolita stawka podatkowa, która nie uwzględnia wartości zmiennych, tj. kosztów prowadzenia działalności, przychodu itp.

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług (VAT) obliczany jest na podstawie różnicy kwoty VAT uzyskanej ze sprzedaży towarów i usług oraz kwoty VAT zapłaconej i poniesionej przez przedsiębiorstwo na etapie świadczenia usługi lub produkcji konkretnego towaru. Obecnie w Polsce obowiązują następujące stawki VAT:
  • 23%
  • 8%
  • 5%
  • preferencyjna stawka VAT 0%
  • zw (zwolnienie z VAT) lub np (nie podlega)
Adekwatną stawkę VAT dla konkretnych towarów i usług określa się na podstawie Ustawy o podatku towarów i usług. W tej samej ustawie znaleźć można również informacje o podmiotach gospodarczych, które są automatycznie zwolnione z opodatkowania VAT. Początkujące przedsiębiorstwa oraz takie, których obrót roczny nie przekracza 200 000 zł mogą zrezygnować z bycia czynnym podatnikiem VAT. Są jednak przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać z takiego prawa z uwagi na rodzaj świadczonych usług. Przypadki te znaleźć można również we wspomnianej Ustawie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten obowiązuje wyłącznie w przypadku niektórych rodzajów transakcji, których dokonuje się na podstawie określonych rodzajów umów. Najczęściej jest to zakup samochodu na firmę od osoby prywatnej lub zakup używanych sprzętów, jakie będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie od osób, które nie wystawią stosownego dokumentu w postaci rachunku lub faktury. Podatek ten oblicza się na podstawie rodzaju zawartej umowy, choć zwykle wynosi on 1 lub 2% wartości kwoty na jaką opiewa transakcja.

Podatek od nieruchomości

Podatek ten opłacają firmy, które są właścicielami różnych gruntów, budowli itp. Wartość takiego podatku ustalana jest przez gminy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania mają obowiązek zgłosić ten fakt do gminy, ponieważ wówczas może wzrosnąć podatek od nieruchomości. Wartość nie zmienia się jednak, jeśli wydzielona przestrzeń służy zarówno celom mieszkaniowym, jak i firmowym.