Jak napisać dobry biznesplan?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, na etapie pomysłu oraz planowania, kluczowym elementem dla zapewnienia powodzenia przedsięwzięcia jest sporządzenie dokładnego i kompleksowego biznesplanu.

Jest on konieczny nie tylko podczas składania wniosków o dofinansowanie do rozpoczęcia działalności czy wnioskowania o udzielenia kredytu ale także wszędzie tam, gdzie racjonalnie i odpowiedzialnie podchodzi się do planowanych przez siebie działań.

Czym tak naprawdę jest biznesplan?

Biznesplan stanowi dokument, który w sposób całościowy i wyczerpujący przedstawia cele przedsiębiorstwa, założenia prowadzonej działalności oraz jej przedmiot. Jego kluczową cechą jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dana działalność przyniesie wymierne zyski finansowe. Pozwala na dookreślenie sposobu wykonywania działalności oraz nakreśla czy dany pomysł na biznes ma jakiekolwiek szanse na powodzenie.

Dobrze napisany biznesplan pozwala także dokładne uporządkowanie wszystkich planów związanych z rozpoczęciem oraz dalszym prowadzeniem działalności, pomaga na usystematyzowanie kolejności realizowanych działań oraz wskazuje jakie czynniki będą wpływały na powodzenie przedsięwzięcia a jakie na jego porażkę.

Jak napisać biznesplan? Co powinien zawierać?

Przygotowując biznesplan (jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności np. w celu uzyskania dofinansowania na jej otworzenie) należy w szczególności dopasować go do rodzaju działalności oraz określonego przedsiębiorcy. W tym celu warto dokonać wnikliwej analizy rynku, analizy szans powodzenia wejścia na dany rynek oraz analizy ryzyka.

Do najważniejszych elementów o których zawsze trzeba pamiętać pisząc biznesplan zaliczyć należy:
  • dokładne i precyzyjne ujęcie najważniejszych i kluczowych informacji które będą zawarte w treści biznesplanu, czyli tzw. streszczenie
  • opisanie zarówno przedsiębiorcy jak i przedsiębiorstwa, ważne jest także określenie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa
  • opisanie misji działania firmy oraz wskazanie celu do którego dąży. W tym przypadku poza wskazaniem oczywistego celu finansowego (czyli generowania dochodów) warto wskazać na inny cel, niekoniecznie związany z finansami
W biznesplanie należy także dokonać kompleksowej charakterystyki oferowanego produktu lub wykonywanej usługi. W tym miejscu doskonale sprawdzi się dokonanie analizy SWOT a także wskazanie dlatego oferowana usługa lub produkt są lepsze od pozostałych, aktualnie dostępnych na rynku. Analiza SWOT powinna uwzględniać czynniki społeczne, technologiczne, etyczne a także ekonomiczne, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Należy wziąć pod uwagę także czynniki polityczne oraz ewentualne ograniczenia prawne oraz opisać mocne i słabe strony pomysłu na biznes. Warto wskazać co je wyróżnia na tle pozostałych.

W biznesplanie powinien znaleźć się także szczegółowy opis planu inwestycyjnego firmy. Charakterystyka ta powinna być jak najbardziej szczegółowa, dzięki czemu kolejne etapy takie jak plan finansowy oraz wyliczenia będą bardziej precyzyjne i dokładniejsze. W tym miejscu należy wskazać ponadto z jakich środków działalność będzie finansowana, a w przypadku kredytu należy opisać na jakich warunkach będzie on udzielony.

Niezbędnym elementem każdego dobrze sporządzonego biznesplanu jest także opisanie planu finansowego działalności. Powinny zostać w nim wskazane takie elementy jak przychody, koszty i zyski przedsiębiorstwa. Dobry biznesplan powinien zawierać konkretne wyliczenia, prognozy oraz dane.