Ile masz czasu na wystawienie faktury?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Faktura VAT to podstawowy dokument poświadczający dokonanie transakcji między stronami. Dla strony wystawiającej jest to potwierdzenie sprzedaży usługi/towaru, dla strony otrzymującej – podstawa do uregulowania zapłaty. Warto przy tym wiedzieć, ile czasu na wystawienie faktury ma przedsiębiorca zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin wystawiania faktury został uregulowany w art. 106i ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z zapisem, faktura VAT musi zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Dla przykładu – jeśli przedsiębiorca wykonał usługę 23 sierpnia, ma obowiązek wystawić fakturę najpóźniej 15 września. Uwaga! Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku faktur zaliczkowych oraz faktur wystawianych na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności (o ile nabywca zgłosi taką potrzebę najpóźniej do końca miesiąca, w którym doszło do transakcji – jeśli zgłoszenie nastąpi w dalszym terminie, dokument należy wystawić w terminie 15 dni od zgłoszenia żądania).

Od zasady tej ustanowiono także pewne wyjątki. Faktura VAT musi zostać wystawiona nie później niż:
  • 30. dnia od dnia wykonania usługi, jeśli chodzi o usługi budowlane lub budowlano-montażowe
  • 60. dnia od dnia wydania towarów, jeśli chodzi o dostawę książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz drukowanych gazet, czasopism i magazynów (jednak gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, faktura musi być wystawiona nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów)
  • 90. dnia od dnia wykonania czynności polegających na drukowaniu książek (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług
  • z upływem terminu płatności w przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych (wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy), najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, stałej obsługi prawnej i biurowej, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia z wyjątkiem usług, do których stosuje się  art. 28b ustawy, stanowiących import usług.

Szybkie fakturowanie online z Intaxo


Nieocenioną pomocą – zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców – jest program do wystawiania faktur VAT Intaxo. Narzędzie to umożliwia oszczędność czasu i pieniędzy, jest wyposażone w wiele przydatnych funkcjonalności, zapewniających m.in. automatycznie numerowanie dokumentów, wpisywanie dat sprzedaży, wyliczanie kwot netto i brutto, określanie stawek podatku itp. Dodatkowo, program do wystawiania faktur Intaxo posiada również opcję generowania paragonów fiskalnych.