Faktury za usługi budowlane. Jakie zmiany?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Od 2017 r. usługi budowlane świadczone przez czynnych podatników VAT fakturowane są na trzy różne sposoby. Najważniejsza jest jednak zmiana dotycząca rozliczania podatku VAT przez nabywcę na zasadzie odwrotnego obciążenia.

Od 2017 r. rodzaj wystawianej przez sprzedawcę usług budowlanych faktury zależy od statusu nabywcy. I tak:
  • w przypadku nabywcy będącego osobą fizyczną – jest to faktura wystawiana na zasadach ogólnych, gdzie obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstaje w dacie wykonania usługi
  • w przypadku nabywcy będącego firmą-inwestorem – jest to tzw. faktura na usługi budowlane, gdzie moment obowiązku podatkowego powstaje w dacie wystawienia faktury (nie może być ona późniejsza niż 30 dni od daty wykonania usługi)
  • w przypadku nabywcy będącego głównym wykonawcą i płatnikiem podatku VAT – jest to tzw. faktura na usługi budowlane z odwrotnym obciążeniem, która przenosi obowiązek zapłacenia podatku VAT na nabywcę
W trzecim przypadku transakcja musi jednak łącznie spełniać poniższe warunki:
  • jej przedmiotem są usługi wymienione w załączniku 14. ustawy o VAT w poz. 2-48 (są to m.in. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków, roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych, roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi, roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gazowych)
  • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT
  • nabywca jest czynnym podatnikiem VAT
  • sprzedawca świadczy usługi jako podwykonawca
W takich przypadkach sprzedawca nie ujmuje na fakturze stawki ani kwoty podatku VAT, a zamieszcza oznaczenie OO (odwrotne obciążenie). Sprzedaż taka musi zostać natomiast uwzględniona na składanej dodatkowo deklaracji VAT-27, którą to od 2017 r. można składać jedynie za okresy miesięczne i wyłącznie drogą internetową, z podziałem na poszczególnych nabywców.