Faktury po terminie a koszty.

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Niejednokrotnie w wielu przedsiębiorstwach dochodzi do sytuacji, że faktura za okres, za który został już zapłacony podatek oraz VAT dociera po tym terminie lub zostaje po upływie tego okresu odnaleziona.

W takim przypadku rodzą się pytania dotyczące możliwości zaksięgowania takiej faktury, jej korekty oraz naliczenia od niej podatku oraz VAT.

Warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, czyli znowelizowaną w 2020 roku ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przedsiębiorcy, którzy zmagają się z problemem faktury po terminie, najprawdopodobniej będą zobowiązani do dokonania korekty zarówno podatku VAT oraz kosztu i przychodu w przypadku podatku dochodowego.

Faktura kosztowa po terminie a podatek VAT

Zgodnie z przepisami podatnicy VAT są zobowiązani do odliczenia podatku w okresie w którym powstał obowiązek podatkowy. Ważną kwestią jest także to, iż podatnik nie ma możliwości odliczenia podatku w okresie wcześniejszym niż ten, w którym otrzymana została przez niego dana faktura. Jak w takim razie odnieść się do faktury która została wystawiona po okresie za który podatek został już odliczony?

W takim przypadku należy przyjąć zasadę, że rozliczenie wydatku płynącego z takiej faktury będzie zależało od momentu w którym faktycznie podatnik otrzymał dokument. Zgodnie z wprowadzonym pakietem Slim VAT 2, taki podatnik będzie mógł dokonać odliczenia podatku w okresie późniejszym, jednak odliczenie to będzie odbywało się na zasadach korekty. Termin na dokonanie korekty wynosi pięć lat i należy liczyć go od początku roku w którym powstało prawo do obniżenia kwoty należnego podatku.

W przypadku VAT rozliczanego miesięcznie i otrzymania faktury kosztowej w miesiącu lutym (ale bez jej zaksięgowania), istnieje możliwość ujęcia VAT w dacie otrzymania faktury a także w trzech kolejnych miesiącach. Jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie, a faktura kosztowa otrzymana w styczniu nie została zaksięgowana w terminie, VAT można ująć w dacie jej otrzymania a także w dwóch kolejnych kwartałach.

Faktura po terminie a podatek dochodowy.

Księgowanie faktury po terminie ma też swoje konsekwencje i skutki na gruncie podatku dochodowego. Zgodnie z księgowaniem kosztów metodą uproszczoną, koszty ujmuje się w momencie ich poniesienia (czyli z reguły jest to data wystawienia faktury). W tym przypadku nie dokonuje się żadnych podziałów na koszty bezpośrednio lub pośrednio powiązane z przychodem.

Inaczej kwestia ta wygląda w przypadku stosowania metody memoriałowej, która zakłada, że poniesiony koszt musi zostać zaksięgowany w tym roku którego dotyczy. Istotnym jest, że metoda memoriałowa związana jest z podziałem kosztów w zależności od uzyskanego przychodu i w tym przypadku koszty dzieli się na bezpośrednie oraz pośrednie.

W przypadku kosztów bezpośrednich należy pamiętać, że powinny zostać one ujęte w tym roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające tym kosztom przychody. Koszty pośrednie z kolei należy ująć zgodnie z datą ich poniesienia.

Dokonując korekty w przypadku faktury po terminie należy pamiętać, że jeśli podatnik nie rozpozna kosztu, wystąpi dodatkowa sankcja polegająca na zwiększeniu podstawy opodatkowania. Jeśli natomiast w momencie otrzymania faktury podatnik będzie miał możliwość ujęcia jej w kosztach podatkowych, to w takiej sytuacji korekta będzie dotyczyła wyłącznie kosztu podatkowego. Co ważne, powyższych zasad nie mogą stosować podmioty które są powiązane między sobą transakcjami.