Fakturowanie i korygowanie transakcji zagranicznych

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Transakcje zagraniczne wymagają stosowanie szeregu przepisów dotyczących fakturowania i korygowania dokumentacji. Jakie przepisy zastosować w tym przypadku? O czym należy pamiętać?

Dokumentowanie dostaw

Od 1 stycznia 2020 wprowadzono zmiany z zakresie dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych. Okazuje się, że utrudniają one, a nawet uniemożliwiają zastosowanie 0% VAT dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów - WDT. Wprowadzone rozporządzenie odnosi się całkowicie do podatników i jest stosowane w polskim prawie bez wymogu implementacji. Główną zmianą w tym zakresie jest nałożenie na sprzedawcę wymogu posiadania dwóch zgodnych dokumentów, które mają potwierdzać dokonanie wysyłki i powinny być wystawione przez niezależne od siebie podmioty. Dokumentacja ta wskazywać ma, że towary przetransportowano z państwa członkowskiego UE do innego kraju członkowskiego UE.

Wymagana dokumentacja

Przepisy wskazują, że fakturowanie transakcji zagranicznych wymaga stworzenia następującej dokumentacji, jaką jest:
  • podpisany list przewozowy CMR
  • konosament
  • dowód ubezpieczenia towaru
  • faktura od przewoźnika towaru lub faktura za towarowy przewóz towarów
  • poświadczenie notarialne odnoszące się do otrzymania towaru za granicą
  • poświadczenie odbioru, które wystawia podmiot prowadzący magazyn w państwie przeznaczenia towaru
Forma dokumentacji i korygowanie faktury

Okazuje się, że każda z form stworzenia dokumentacji jest dopuszczalna, jednakże musi zostać autentycznie uprawdopodobniona. Warto podkreślić, że wprowadzone obostrzenia mają na celu zachowanie bezpieczeństwa w trakcie transakcji.

Sprzedawca powinien w określonych przypadkach dokonać zmiany w fakturach VAT, które dotyczyć mogą; zwrotu zakupionych towarów, zwrotu kwoty pobranej nienależnie, czy też udzielenia nabywcy rabatu. W tym celu stosuje się fakturę korygującą, jednakże w przypadku korekty obrotu transakcji WDT ustawodawcy nie wymagają potwierdzenia otrzymania przez nabywcę takiej korekty. Kwestie te wynikają z ustawy, która jasno wskazuje, że korekty nie dotyczą eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i dostawy towaru, której miejsce opodatkowania znajduje się poza granicami kraju. Podatnik ma zatem możliwość ująć fakturę korygującą i obniżyć podstawę opodatkowania w miesiącu, w jakim wystawiono ten dokument.

Reklamacja

Jeśli chodzi o uznanie reklamacji, wystawienie korekty obrotu z tytułu WDT jest konieczne - czyli trzeba ją zastosować w przypadku zwrotu nabywcy ceny towaru wadliwego. Podkreślić należy, że sytuacja ta dotyczy także wadliwości wynikających ze względów ekonomicznych wtedy, gdy towar nie opuścił terytorium kraju UE, w którym stwierdzono nieprawidłowości.

Fakturowanie i korygowanie transakcji zagranicznych w każdym przypadku wymaga zastosowania konkretnych przepisów, które wskazują, jakie czynności należy wykonać i o czym pamiętać. Przedsiębiorcy współpracujący z firmami zagranicznymi muszą stosować wytyczne, które pozwalają działać bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawnymi.