Faktura walutowa - co powinna zawierać?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Z uwagi na coraz częstszą współpracę z kontrahentami zagranicznymi, polscy przedsiębiorcy coraz częściej dokonują rozliczeń w walutach obcych. Wystawianie oraz otrzymywanie faktur walutowych staje się coraz powszechniejszą praktyką

Warto więc wiedzieć jakie elementy powinna zawierać poprawnie wystawiona faktura walutowa oraz jakich kursów używać w przypadku przeliczania wartości faktury na złotówki.

Czym jest faktura walutowa?

Faktury walutowe stanowią pełnoprawny dokument księgowy, który od tradycyjnie wystawianej faktury VAT w złotych polskich, różni się tym, że kwota wykonania usługi lub sprzedaży towaru określana jest w obcej walucie. Co ważne, faktura walutowa może być wystawiona nie tylko w sytuacji, gdy usługę lub sprzedaż wykonuje się dla kontrahenta zagranicznego. Wystawienie faktury w innej walucie niż PLN jest możliwe także w przypadku przedsiębiorców polskich, który dokonują płatności właśnie obcymi walutami. Warto pamiętać, że w tym przypadku bez znaczenia jest kraj odbiorcy czy status kontrahentów.

Kluczowym, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (art. 106e ust. 11 ustawy) jest wykazanie kwoty naliczonego podatku w polskich złotych, dlatego też w każdej fakturze walutowej powinien zostać umieszczony zapis o przeliczeniu podatku VAT na PLN.

Jakie elementy powinna zawierać każda faktura walutowa?

Pomiędzy poprawnie wystawioną fakturą walutową a fakturą VAT nie zachodzą znaczące różnice. Zgodnie z przepisami poprawnie wystawiona i skuteczna faktura walutowa powinna zawierać takie elementy jak określenie jej kolejnego numeru, wskazanie daty wystawienia faktury, dane szczegółowo identyfikujące strony transakcji (imiona i nazwiska, wskazanie siedziby firmy lub w niektórych przypadkach adresu dostawy oraz numerów NIP obu stron). Jeśli data wykonania usługi lub dostarczenia towarów różni się od daty wystawienia faktury, koniecznym elementem jest wskazanie daty wystawienia faktury walutowej.

W fakturze walutowej należy też szczegółowo podać dane dotyczące wykonania usługi lub dostawy towarów z podaniem ich ilości, jednostki miary a w przypadku usług ze wskazaniem ich zakresu. Dla celów podatkowych ważne jest także określenie jednostkowej ceny usługi lub towaru, wskazanie udzielonych rabatów (jeśli zostały rzeczywiście udzielone) oraz wartość netto wynikającą z wykonania usługi lub dostarczenia towaru. Należy w niej wskazać także łączną sumę wartości sprzedaży lub wykonania usługi netto.

Faktura walutowa pomimo tego, że jest wystawiana w obcej walucie powinna zawierać ponadto stawkę podatku VAT, która musi być wyrażona w złotych polskich a także kwotę należności ogółem.

Kurs przeliczeniowy a faktura walutowa – co trzeba wiedzieć?

Elementem obligatoryjnym w przypadku wystawienia faktury walutowej nie jest wskazywanie wartości wykonanych usług lub dostarczonych towarów w walucie polskiej. Ważne jest jednak, aby podatnik wystawiając waluty tego typu znał podstawowe zasady przeliczania waluty obcej na PLN.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, jeśli faktura walutowa została wystawiona w terminie, do przeliczenia walut należy zastosować średni kurs waluty, który został ogłoszony przez Narodowy Bank Polski przypadający na ostatni dzień roboczy przed wykonaniem usługi lub wydaniem lub dostarczeniem towaru. W przypadku faktur walutowych wystawionych po terminie należy stosować średni kurs NBP przypadający na dzień poprzedzający powstanie obowiązku podatkowego. W przypadku faktur zaliczkowych należy natomiast zastosować kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.