Faktura na żądanie - co to takiego?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Faktura na żądanie jako fakt prawno-księgowy regulowana jest zasadami zgromadzonymi w Ustawie o VAT. W tej regulacji państwowej znaleźć można spis wszystkich transakcji, które z mocy polskiego prawa dokumentowane być muszą fakturami. Warto zapamiętać, że w przypadku relacji na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca bezwzględny obowiązek sporządzenia faktury występuje u przedsiębiorców sprzedających towary lub usługi innej firmie.

W takiej sytuacji fakturę trzeba wystawić jako dokumentację każdej z transakcji. Jeżeli zaś ma miejsce sytuacja sprzedaży osobie fizycznej, to fakturę wystawia się zwyczajowo na jej wyraźne życzenie. A zatem to nabywca, a nie sprzedawca wnioskuje o wystawienie faktury. Faktura na żądanie w takich okolicznościach sporządzana jest na prośbę klienta nabywającego towar czy usługę.

Poprawne terminy wystawienia faktury na żądanie

Jeśli chodzi realizację wystawienia faktury na żądanie w przypadku transakcji pomiędzy dwiema firmami, najczęściej fakturę taką wystawia się od razu po dokonaniu zakupu. Ułatwia to również terminowe regulowanie należności finansowych, czyli chroni interes sprzedawcy towaru lub usługi. Nieco więcej możliwości terminowych wynika z sytuacji wystawienia faktury na żądanie dla osoby fizycznej, która sama wnioskuje o sporządzenie dla niej faktury. Wystawienie faktury na żądanie dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej objęte jest następującymi regulacjami terminowymi. Jeżeli osoba fizyczna sformułuje żądanie w miesiącu, w którym odbyła się dana transakcja, to fakturę na żądanie trzeba będzie wystawić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po terminie dokonania tej transakcji (do 15. dnia miesiąca, następującego po miesiącu z transakcją).

W przypadku, kiedy osoba fizyczna zgłosi się z wnioskiem (mailem, pismem lub nawet pismem odręcznym), a nawet prośbą telefoniczną czy ustaną o wystawienie faktury później niż w miesiącu transakcji, taką fakturę na żądanie przygotować trzeba będzie do 15 dni, licząc od dnia sformułowania wniosku lub prośby. Nigdy jednak nie będzie można odmówić wystawienia faktury na żądanie, domagającej się jej, osobie fizycznej, jeśli nie miną trzy miesiące od daty dokonania danej transakcji.

Czy faktura na żądanie zawsze musi zostać wystawiona przez sprzedawcę towaru lub usługi?

Podstawą prawną rozstrzygnięcia odpowiedzi na powyższe pytanie jest regulacja ustawowa, czyli Ustawa o VAT i jej artykuł 106b ustęp 3. Ustawa nakłada obowiązek sporządzenia faktury na żądanie przez przedsiębiorcę w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia faktu sprzedaży towaru lub usługi, licząc od końca miesiąca, w którym transakcja miała miejsce. Po tym czasie obowiązek sporządzenia faktury na żądanie ustaje, jednak faktura może zostać wystawiona, jeśli sprzedawca wykaże takę wolę i po prostu wystawi dokument wnioskującemu o fakturę nabywcy. Jest to jednak indywidualna decyzja podmiotu i nie ma obowiązku prawnego realizacji takiego wniosku lub prośby osoby fizycznej żądającej faktury. A zatem po trzech miesiącach faktura na żądanie nie musi być już wystawiona.