Etat a samozatrudnienie - wady i zalety obu rozwiązań

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która z dwóch form aktywności zawodowej jest korzystniejsza: praca na etacie czy samozatrudnienie. Chociaż stała posada gwarantuje stabilne wynagrodzenie, to praca na swój rachunek stwarza większe możliwości spełnienia zawodowego i nie wyznacza górnej granicy dochodów, jakie możemy osiągnąć.

Niemniej jednak decydując się na podjęcie własnej działalności gospodarczej sami bierzemy na siebie liczne obowiązki, które w innym przypadku musiałby wykonywać zatrudniający nas pracodawca. Rozważmy więc plusy i minusy obu rozwiązań.

Co daje nam praca na etacie?

Poza wymienionymi już zaletami, jak pewność comiesięcznego wynagrodzenia na stabilnym poziomie i brak konieczności załatwiania wielu formalności urzędowych, etatowe zatrudnienie daje ponadto inne przywileje. Jednym z nich jest możliwość uczestnictwa w szkoleniach doskonalących nasze kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Pracodawca zajmuje się ich organizacją i pokrywa koszty z tym związane. Zaświadczenia bądź certyfikaty poświadczające ukończenie takich szkoleń będziemy mogli wykorzystać w przyszłości, starając się na przykład o nową posadę w innej firmie.

Niektóre organizacje realizują indywidualne plany rozwoju pracowników, otwierając im w ten sposób ścieżkę awansu zawodowego. Nie bez znaczenia jest również objęcie każdego zatrudnionego na etacie ubezpieczeniem chorobowym, dzięki czemu otrzymuje on część pensji w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Wiele osób zawiązuje w swoim miejscu pracy znajomości, które często wykraczają poza sferę zawodową i utrzymują się przez długie lata. Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowego doświadczenia, jak również sposobność nawiązywania trwałych kontaktów interpersonalnych to niewątpliwe walory pracy na etacie.

Jakie są wady pracy etatowej?

Podstawowym mankamentem etatowego zatrudnienia, szczególnie w przypadku pracowników niższego i średniego szczebla jest ograniczona decyzyjność i narzucony im czas pracy. Skorzystanie z urlopu wymaga zgody przełożonego. Ustalona wysokość zarobków, choć z jednej strony stanowi swoisty atut, z innej perspektywy ogranicza motywację do bardziej wydajnej pracy.

Jakie korzyści niesie samozatrudnienie?

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą sama wyznacza sobie godziny pracy. Brak ustalonego limitu czasowego pozwala w okresie większej koniunktury przyjmować większą ilość zleceń, umożliwiając tym samym wypracowanie wyższego dochodu. Ponadto indywidualny przedsiębiorca nie musi w rygorystyczny sposób przestrzegać różnego rodzaju procedur. Sam decyduje o urlopie lub okolicznościowej przerwie w pracy.

Minusy prowadzenia własnej firmy

Pierwszym z nich jest wspomniana już konieczność dokonywania wszelkich formalności, takich jak terminowe odprowadzanie składek do ZUS, czy rozliczanie się z urzędem skarbowym. Obowiązki te można wykonywać osobiście albo zlecić je biuru rachunkowemu, ponosząc jednak w ten sposób dodatkowe koszty. Wysokość uzysku przedsiębiorcy, pomimo że nie jest odgórnie określona, może być czasami również niższa, np. w okresie choroby uniemożliwiającej mu prowadzenie działalności.