Działalność nierejestrowana 2021

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Działalność nierejestrowana (określana także jako działalność nierejestrowa) określana jest jako działalność nie wymagająca rejestracji firmy, która jest prowadzona przez osoby fizyczne i ma charakter zarobkowy oraz drobny. Istnieje szereg warunków jakie należy spełnić aby móc prowadzić ten określony rodzaj działalności, do których należą: posiadanie statusu osoby fizycznej oraz nie przekroczenie w żadnym miesiącu przychodu z działalności w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2021 r. jest to kwota 1400 zł).

Limit ten to limit przychodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności, nie można mylić go z przychodami uzyskiwanymi w ogóle przez określoną osobę.

Taką działalność mogą założyć osoby które w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej (także spółki cywilnej) oraz nie prowadzą lub nie będą prowadzić działalności regulowanej do której wymagane jest uzyskiwanie wymaganych prawem koncesji lub zezwoleń.

Ustawodawca wprowadził także okres przejściowy określający że działalność nierejestrową mogą założyć i prowadzić także osoby które w okresie od 30.04.2017 r. a 29.04.2018 r. nie prowadziły firmy (czyli nie były wpisane do CEIDG) oraz których wpis w CEIDG został wykreślony do 30.04.2017 r. (nawet jeżeli w ciągu pięciu lat poprzedzających 29.04.2018 r. prowadziły działalność gospodarczą).

Podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem działalności nierejestrowanej

Prowadząc działalność nierejestrowaną przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży oraz rozliczania przychodów z prowadzonej działalności według skali podatkowej w zeznaniu PIT-36. W zeznaniu rocznym wykazuje się przychody z działalności, można też odliczyć koszty poniesione w związku z jej prowadzeniem. Co ważne muszą być one udokumentowane w sposób niebudzący wątpliwości i rozbieżności interpretacyjnych.

Prowadzenie ewidencji sprzedaży

Do innych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności nierejestrowanej zaliczyć należy przestrzeganie praw konsumentów zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów oraz wystawianie rachunków lub faktur w przypadku złożenia takiego żądania przez nabywcę oferowanych towarów lub usług.

Obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży powinien zawierać łączną kwotę uzyskanego przychodu z danego dnia. Ewidencja może być prowadzona także w zwykłym zeszycie. Ważne jest aby kontrolować, czy nie został przekroczony próg połowy wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Czy należy posiadać numer NIP?

Zasadą jest, że osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie ma obowiązku uzyskiwania numeru NIP bowiem prowadzący działalność nierejestrowaną nie uzyskuje numeru REGON. Ustawa nie zakazuje jego uzyskania, można dobrowolnie wystąpić o nadanie NIP za pośrednictwem wypełnionego formularza NIP-7. Przepisy szczególne mogą przewidywać obowiązek posiadania numeru NIP – może mieć to miejsce w przypadku osób korzystających z kasy fiskalnej oraz tych którzy są płatnikami VAT.

VAT a prowadzenie działalności nierejestrowanej

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną co do zasady jest zwolniona z obowiązku płacenia podatku VAT określonego w ustawie o podatku od towarów i usług. Istnieją określone rodzaje działalności które same z siebie zobowiązują do rejestracji jako czynny podatnik VAT i to bez względu na wysokość przychodów jakie są uzyskiwane. Zaliczyć do nich można m.in. niektóre usługi doradztwa, usługi windykacyjne (dot. ściągania długów) czy w przypadku obrotu towarami które są opodatkowane akcyzą, terenów budowlanych, budynków czy środków transportu.

Pozostałe obciążenia związane z działalnością nierejestrowaną

Podstawowym obciążeniem podczas prowadzenia działalności nierejestrowanej jest obowiązek płacenia podatku dochodowego PIT. Jest to tzw. przychód z innych źródeł i corocznie zostanie on opodatkowany według skali podatkowej 17% lub 32%. W tym przypadku nie można dokonywać rozliczenia ryczałtowo a także metodą liniową.

W przypadku prowadzenia działalności tego typu przedsiębiorca nie jest zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Dotyczy to przede wszystkim działalności handlowej. W przypadku zawarcia umowy o dzieło z klientem, prowadzący działalność jest zobowiązany do zgłoszenia tej umowy do ZUS w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia na nowym (od 2021r.) formularzu RUD.