Dotacja z Urzędu Pracy - warunki otrzymania

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się najczęściej z poniesieniem kosztów ze strony początkującego przedsiębiorcy. Zdarza się, że koszty te są tak wysokie, że skutecznie zniechęcają do podjęcia działalności gospodarczej. Z pomocą przychodzą wtedy Urzędy Pracy, które podejmują działania zmierzające do ograniczenia liczby osób bezrobotnych.

Jedną z form takich działań, jest przyznawanie dotacji osobom pragnącym otworzyć własną firmę, ale które ze względu na brak koniecznych środków finansowych, nie mają takiej możliwości. Dotacja z Urzędu Pracy jest świadczeniem bezzwrotnym i jest wypłacana przyszłemu przedsiębiorcy przed poniesieniem przez niego kosztów związanych z założeniem firmy. Kwalifikacja do otrzymania takiej formy pomocy obejmuje szereg warunków, które osoba starająca się o nią musi spełnić.

Dotację z Urzędu Pracy może otrzymać osoba, która spełnia poniższe warunki:
  • jest bezrobotna lub jest absolwentem Centrum Integracji Społecznej lub jest absolwentem Klubu Integracji Społecznej
  • nie jest studentem studiów dziennych
  • w okresie ostatnich 12 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej, ani nie posiadała wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • nie popełniła przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • nie odmówiła bez powodu propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu czy prac społecznie użytecznych
  • nie przerwała bez ważnego powodu szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja
  • nie korzystała z bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków publicznych lub z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub założenie spółdzielni socjalnej
  • współmałżonek osoby starającej się o dotację nie prowadził w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności o takim samym profilu
  • nie stara się o dotację w innym Urzędzie Pracy.
Wniosek złożony przez osobę starającą się o dofinansowanie musi spełniać wymagania Urzędu Pracy. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji przedsiębiorca jest zobowiązany do założenia działalności gospodarczej w terminie ustalonym z Urzędem Pracy i prowadzenia jej przez okres 12 miesięcy.