Dług podatkowy nie zawsze zwalnia współmałżonka od odpowiedzialności

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Obowiązek podatkowy spoczywa na każdym przedsiębiorcy. Nieuregulowane długi względem organów podatkowych niosą jednak znacząco dalsze konsekwencje i nie tylko dla właściciela firmy – obowiązek ich uregulowania może spoczywać również na współmałżonku również będącego z przedsiębiorcą po rozwodzie lub też w separacji.

Podstawę takiego obrotu sprawy stanowi wspólność majątkowa w której małżonkowie pozostają. Co więcej - za zobowiązania wobec fiskusa przedsiębiorca w takim przypadku będzie odpowiadał całym swoim majątkiem a nie tylko tym, który posiadał po zawarciu związku małżeńskiego. Sytuacja będzie wyglądała odrobinę inaczej jeżeli małżonkowie podpiszą rozdzielność majątkową lub też wspólność majątkowa zostanie zniesiona przez sąd prawomocnym wyrokiem. Może do niej dojść także w sytuacji kiedy jeden z małżonków zostanie pozbawiony przez sąd zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolniony). W takim przypadku współmałżonek będzie odpowiadał za zaległość podatkową tylko wówczas jeżeli powstała ona przed dniem zniesienia wspólności majątkowej.

Gdy jednak małżonkowie nawet po rozwodzie lub będący w separacji wspólnie prowadziły działalność gospodarczą która przynosiła dochody za zaległości podatkowe będą odpowiadać wspólnie pełnią majątku jednakże tylko do wysokości odpowiadającej ich okresowi współpracy jeżeli wówczas owe płatności z tytułu podatków nie następowały. Natomiast odpowiedzialność podatkowa na współmałżonku rozwiedzionym z przedsiębiorcą będzie ciążyć proporcjonalnie do udziału w majątku wspólnym. Przepisy podatkowe wyłączają ową odpowiedzialność w dwóch przypadkach:
  • nieodebranych a także odebranych podatków lecz nie uiszczonych przez podatnika lub osobę inkasenta,
  • odsetek za zwłokę a także kosztów egzekucji które powstały po dniu uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.
W opisanych powyżej sytuacjach wyłączających odpowiedzialność współmałżonka sąd musi wydać orzeczenie w ciągu 60 miesięcy (5 lat) od końca roku podatkowego w którym zaległość powstała.