Czy warto być podatnikiem VAT?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Start w biznesie przyszłego przedsiębiorcy wymaga od niego podjęcia szeregu decyzji mających późniejszy bezpośredni wpływ na osiągane z działalności zyski.

Jedną z pierwszych będzie tutaj wybór najbardziej korzystnej dla podatnika formy rozliczeń z urzędem skarbowym. Pośród szeregu pytań pojawia się więc jedno najważniejsze – zostać czynnym podatnikiem VAT czy też wybrać zwolnienie już na starcie?

Sposób rozliczeń podatku zależy bowiem od zapisów zawartych w ustawie o podatku VAT oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy - do nich w pierwszej kolejności powinien odnieść się przedsiębiorca. Musi więc sprawdzić, czy działalność którą zamierza prowadzić nie podlega już na samym początku zapłacie podatku od towarów i usług.

Nie oznacza to jednak, że bycie czynnym podatnikiem VAT zawsze będzie dla przedsiębiorstwa rozwiązaniem niekorzystnym. Przedsiębiorca wybierając ten sposób rozliczenia (nawet pomimo faktu, iż przysługuje mu zwolnienie lecz z niego rezygnuje) także zyskuje. W jakich sytuacjach ma to miejsce? Oto przypadki, w których rozliczanie się poprzez VAT (jako czynny podatnik) daje firmie korzyść podatkową:
  • nabycie towarów (usług) opodatkowanych VAT-em w kwocie netto (faktury zakupu) oraz ich późniejsza sprzedaż (faktury sprzedaży) jeżeli jest ona (sprzedaż opodatkowana VAT) – różnica pomiędzy kwotą podatku naliczonego a należnego,
  • współpraca z innym przedsiębiorcą będącym jednocześnie czynnym podatnikiem VAT także daje możliwość odliczenia podatku - koszt zakupu towaru (wyświadczenia usługi) wyrażony jest w kwocie netto analogicznie jak powyżej,
  • dokonywanie wysokich inwestycji w firmie – kwota nadwyżki podatku (VAT) naliczonego do faktycznie należnego zostanie podatnikowi zwrócona,
  • opodatkowana VAT-em sprzedaż po niższych stawkach niż obowiązująca 23% (również wewnątrzwspółnotowa dostawa towarów, ich eksport a także świadczenie poza terytorium kraju - Polski) usług opodatkowanych przy jednoczesnym posiadaniu przez podatnika unijnego NIP-u ( uprzednie złożenie deklaracji VAT UE).
Od powyższych wyłączeń istnieją jednak wyjątki, które nie uprawniają przedsiębiorcy do odliczenia podatku VAT. Dzieje się tak w szczególności w odniesieniu do przepisów art. 113 par.13 wyłączających z możliwości odliczenia:
  • dokonujących dostawy: wyrobów z metali szlachetnych lub też z udziałem tych metali,
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
  • nowych środków transportu,
  • terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,
  • podatników świadczących usługi prawnicze, doradcze oraz jubilerskie,
  • podatników nie posiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.
O ile więc podatnik ma możliwości aby z bycia czynnym VAt-owcem zostać i nie przestraszą formalności związane z samą rejestracją VAT (złożenie w urzędzie skarbowym formularza VAT-R wraz z wniesieniem opłaty 170 zł za rejestrację), prowadzeniem ewidencji dokonanej sprzedaży i przeprowadzonych zakupów zostanie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług będzie bardziej opłacalnym rozwiązaniem aniżeli decyzja co do stania się podatnikiem zwolnionym z VAT.