Co musi zawierać każdy biznesplan?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Biznesplan to dokument, który opisuje prowadzoną działalność, sposób wejścia na rynek czy prognozy finansowe przedsiębiorstwa. Jego przygotowanie pozostawia co prawda pewną swobodę, jednakże istnieją elementy, które muszą się w nim znaleźć.

Biznesplan bywa niezbędny przedsiębiorcy na różnych etapach prowadzenia działalności. Biznesplanu wymagają urzędy pracy udzielające dotacji na uruchomienie działalności, banki przy rozpatrywaniu wniosków o kredyt firmowy (zwłaszcza na większą kwotę), potencjalni inwestorzy podejmujący decyzje o ewentualnym zainwestowaniu w daną firmę, wreszcie bywa on bardzo przydatny dla samego przedsiębiorcy, gdyż pomaga mu opracować strategię rozwoju firmy, kreować markę, budować motywację pracowników, przeprowadzić reorganizację itp. Dobry, szczegółowy biznesplan to bardzo poważny dokument, za pomocą którego można kierować i zarządzać firmą.

Co powinien zawierać biznesplan?

Niezależnie od wielkości firmy oraz rodzaju prowadzonej działalności, każdy biznesplan powinien zawierać następujące elementy:

wprowadzenie – jest to krótkie nakreślenie istoty prowadzonej działalności wraz z jego rynkowym uzasadnieniem,

opis firmy – nazwa, adres, konkretny zakres działalności, założyciele/pracownicy, posiadane zasoby (lokale, materiały, sprzęty, urządzenia),

produkt/usługi – bardzo szczegółowy opis działalności firmy lub jej asortymentu (np. w przypadku towarów mile widziane są wyniki badań czy testów), informacje o posiadanych licencjach, patentach, znakach towarowych,

rynek i klienci – szczegółowa analiza potencjalnych klientów, potrzeb, jakie zaspokoi firma, możliwych dróg docierania do nich, informacje o planowanej skali działalności (dana miejscowość, cała Polska, Europa, świat), analiza konkurencji,

strategia rozwoju – opis zasobów ludzkich, sprzętowych czy finansowych, jakich będzie potrzebowało przedsiębiorstwo, by się rozwijać, analiza możliwych form promocji i reklamy, sposoby dystrybucji towarów/usług,

finanse – prognoza finansowa zawierająca m.in. przewidywane wydatki i dochody (zazwyczaj w okresie pięciu lat), bilans firmy, rachunek przepływu gotówki, prognozowaną opłacalność, na co zostanie przeznaczony przyznany przez bank kredyt,

załączniki – dokumenty potwierdzające informacje zawarte w biznesplanie (CV założycieli czy kluczowych menadżerów, projekty, dane techniczne, dokumenty patentowe, ewentualne umowy przedwstępne z klientami, umowy z konsultantami, księgowymi itp.).

Należy pamiętać, że po pewnym czasie stworzony np. przed uruchomieniem firmy biznesplan może stać się nieaktualny. Dlatego co jakiś czas warto uzupełniać go o aktualne dane czy kolejne pomysły na rozwój działalności.