Amortyzacja budynku znajdującego się na cudzym gruncie

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Przedsiębiorcy dokonujący inwestycji w budynkach, w których prowadzona jest przez nich działalność lecz usytuowanych na gruncie cudzym nie mają możliwości jednorazowego (w całości) ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tego tytułu.

Jednak zgodnie z przepisami mogą inwestycję amortyzować. Aby było to możliwe muszą spełnić warunki dotyczące jej przedmiotu tj muszą być to środki trwałe czyli budynki, budowle a także lokale stanowiące odrębną własność. Zalicza się do nich również maszyny, urządzenia, środki transportu jak również wszystkie pozostałe przedmioty zaliczane do grupy środków trwałych a więc:
  • muszą stanowić własność, współwłasność podatnika jednocześnie nabyte lub wytworzone w jego zakresie – co więcej muszą stanowić funkcjonalną całość (być kompletnymi i zdatne do użytku z dniem przyjęcia ich w użytkowanie,
  • okres ich użytkowania musi być dłuższy niż rok,
  • muszą być wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub też oddane w najem, dzierżawę innej osobie na podstawie umowy,
Od powyższej reguły istnieje jednak wyjątek – budowle znajdujące się na cudzym gruncie według przepisów są także środkami trwałymi a więc także można je amortyzować lecz w odmienny sposób. Przepisy nie nakładają na przedsiębiorcę chcącego dokonywać odpisów warunku czasowego – środki trwałe mogą być amortyzowane natychmiast. Co więcej – poddana amortyzacji może być również inwestycja w obce środki trwałe które zostały przez przedsiębiorcę przyjęta w użytkowanie (tutaj również nie ma znaczenia czas użytkowania – może być więc krótszy niż okres roku).