Wykup pojazdu firmowego z leasingu – co należy wiedzieć

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Wykup pojazdu firmowego z leasingu zależy od tego, jaki rodzaj umowy leasingowej podpisał przedsiębiorca. Co trzeba wiedzieć o każdej z nich?

Firmy leasingowe oferują dwa rodzaje umów leasingowych: leasing kapitałowy (finansowy) oraz leasing operacyjny. Obie formy różnią się między sobą m.in. sposobem zawierania umów czy konsekwencjami podatkowymi, ale także sposobem wykupu pojazdu na własność po zakończeniu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowego, własność pojazdu po zakończeniu okresu trwania umowy automatycznie przechodzi na korzystającego. Z kolei leasing operacyjny daje korzystającemu prawo do zakupu pojazdu po zakończeniu okresu umowy w cenie niższej niż początkowa. Może to zrobić na potrzeby prowadzonej działalności lub w celach prywatnych.

Wykup pojazdu firmowego z leasingu na potrzeby firmy

Jeśli wykupiony z leasingu pojazd będzie służył celom firmowym, po otrzymaniu faktury samochód można wprowadzić do majątku firmy jako środek trwały lub jednorazowo wliczyć w koszty.
Jeżeli przedsiębiorca wpisze pojazd do ewidencji środków trwałych, za jego wartość powinien przyjąć cenę nabycia, przez którą rozumie się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania i pomniejszoną o podlegający odliczeniu VAT naliczony oraz skorygowaną o ewentualne różnice kursowe. Jeżeli wartość początkowa pojazdu nie przekracza 3500 zł, wówczas wydatek ten może zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu oddania go do używania albo wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i amortyzować w czasie lub dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania go do używania bądź w miesiącu następnym.
W tej drugiej sytuacji przedsiębiorcy przysługuje prawo odliczenia wartości podatku VAT w dwóch wariantach:
  • 50% wartości podatku VAT – dotyczy pojazdów osobowych stosowanych do celów służbowych i prywatnych,
  • 100% wartości podatku VAT – dotyczy pojazdów wykorzystywanych przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (konieczne jest złożenie przez podatnika w urzędzie skarbowym formularza VAT-26, a przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu).
Wykup pojazdu firmowego z leasingu do celów prywatnych

Jeśli przedsiębiorca chce wykupić samochód z leasingu na cele prywatne, nie ma do tego żadnych przeciwwskazań. Oczywiście wówczas nie ma on prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury, a także wliczenia zakupu pojazdu w koszty uzyskania przychodu. Uwaga! Gdyby po upływie 6 miesięcy przedsiębiorca chciał sprzedać wykupione wcześniej z leasingu auto, nie spowoduje to powstania przychodu. Jeśli jednak auto wykupione z leasingu wcześniej było wykorzystywane w działalności, a wydatki z tym związane zaliczane były do kosztów, to sprzedaż takiego samochodu przed upływem 6 miesięcy spowoduje powstanie przychodu z prowadzonej działalności.