Postępowanie egzekucyjne a odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Wszczęcie przez fiskusa postępowania egzekucyjnego wobec podatnika nienależycie wywiązującego się ze zobowiązań podatkowych i mającego zaległości w płatnościach nie musi wcale oznaczać zakończenia problemów przedsiębiorcy. Urząd może równocześnie wytoczyć podatnikowi proces za popełnione przez niego wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z przepisami prawa administracyjnego postępowanie egzekucyjne ma odprowadzić do sytuacji, w której osoba będąca stroną postępowania jest zobowiązana przede wszystkim do naprawienia wyrządzonej szkody. Prawo karne skarbowe nadaje jednak urzędowi skarbowemu dodatkowe uprawnienia – może on wymierzyć karę grzywny zgodnie z art. 16 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji „zastosowanie środka egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym nie jest przeszkodą do wymierzenia kary w postępowaniu karnym w sprawach wykroczenia lub dyscyplinarnym za niewykonanie obowiązku.”

Stąd też przedsiębiorca, który został pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej stanie się stroną nie tylko w postępowaniu egzekucyjnym lecz także jeżeli fiskus także wytoczył proces zgodnie z prawem karno-skarbowym – czekać będą go więc dwa odrębne procesy.

Różnice w obydwu przypadkach będą wynikać przede wszystkim z przedmiotu danego postępowania – przedmiotem postępowania egzekucyjnego zgodnie z przepisami postępowania administracyjnego mogą być także i podatki przy czym zakres uprawnień organu jest bardzo szeroki – podmiotom nie wywiązującym się ze zobowiązań podatkowych mogą zostać zajęte na poczet długu i jego pokrycia:

  • rachunek bankowy,
  • wynagrodzenie za pracę,
  • ruchomości oraz nieruchomości,
  • prawa majątkowe, wartość przemysłowa, papiery wartościowe,
  • świadczenia emerytalne,
  • ubezpieczenie społeczne,
  • renta socjalna.

Drugi przypadek – postępowanie karno –skarbowe dotyczyć będzie dotyczyło już zupełnie innego przedmiotu. Tutaj będziemy mieć do czynienia z procesem jeżeli popełnione zostanie przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe. Sprawy nie będą dotyczyć więc stricte niespełnienia obowiązku podatkowego. W postępowaniu karno-skarbowym będzie brała jednak udział strona dopuszczająca się wykroczenia skarbowego gdyż tylko w takim przypadku postępowanie zostanie przez organ wszczęte.