Podatek VAT 0% w sprzedaży poza EU. Jak uzyskać?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej zmieniło w sposób dogłębny definicję eksportu towarów poza jej terytorium (Polski oraz UE) co jednocześnie wiąże się z zapłatą podatku VAT od dokonanej sprzedaży.

Sytuacja ta wygląda inaczej w przypadku gdy owa sprzedaż jest sprzedażą eksportową (zostaje uznana za eksport towarów poza granice UE). W tym przypadku przedsiębiorcy przysługuje prawo do zastosowania zerowej stawki podatku VAT. By jednak z tej możliwości skorzystać, przedsiębiorca (eksporter) musi spełnić określone przepisami prawa podatkowego warunki. Jakie?

Zgodnie z zawartą w art. 2 pkt.8 ustawy o VAT definicją eksportu za który uznaje się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz, nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych lub turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych jeżeli wywóz tychże towarów poza terytorium UE został potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Z powyższej definicji wynika jasno, że polski przedsiębiorca chcący zachować możliwość zastosowania stawki 0% EXP oraz dokonać eksportu towarów z Polski musi uczynić to w odniesieniu do krajów nie znajdujących się w strukturach Unii Europejskiej czyli np. Rosji, Kanady, Stanów Zjednoczonych musi pamiętać o tym, że tylko i wyłącznie łączne spełnienie poniższych warunków da mu taką możliwość:
  • wywóz towaru musi mieć miejsce z terytorium Polski do kraju poza terytorium UE w którym odbiorca ma swoją siedzibę,
  • wywóz dokonywany jest w ramach dostawy towarów,
  • wywóz został potwierdzony przez urząd celny wydaniem odpowiedniego dokumentu wywozowego.
Przepisy podatkowe precyzują także najbardziej palące kwestie związane przede wszystkim z dokumentami, które eksporter powinien w tym przypadku posiadać i które musi mu wydać właściwy urząd celny (dotyczy dokumentów wywozowych) którego zadaniem jest kontrola towarów które doń docierają i które są wywożone poza terytorium Wspólnoty (dotyczy ona w szczególności zgodności dokumentacji zgłaszanych do wywozu towarów z faktycznie eksportowanymi). Zerowa stawka VAT będzie mu jednak przysługiwała tylko wówczas jeżeli przed złożeniem deklaracji podatkowej (za okres w którym nastąpił eksport towaru) otrzyma od urzędu celnego potwierdzenie wywozu (jeżeli nie otrzyma potwierdzenia w pierwszym i następnym okresie może dokonać korekty VAT uprzedniej sprzedaży krajowej do stawki 0% po jego otrzymaniu). Normy mówią jednocześnie, że otrzymanie w/w potwierdzenia jest jedynym dokumentem umożliwiającym zastosowanie 0% VAT-u – przedsiębiorca nie może dokonać zwolnienia jeżeli tego dokumentu nie posiada. Co więcej – nawet w sytuacji, gdy urząd celny odbiorcy wystawi potwierdzenie przywozu towaru do kraju spoza UE do którego towar został dostarczony przedsiębiorca z prawa zwolnienia także nie może skorzystać – jedynie potwierdzenie wywozu uprawnia go do zwolnienia. Co do samej formy dokumentu wywozowego (otrzymanego w Polsce od urzędu celnego) nie ma znaczenia w jakiej zostanie on wydany. Może mieć zarówno formę papierową jak i występować w formie elektronicznej – musi jednocześnie wynikać z niego jakiego towaru wywóz dotyczy. Obecnie potwierdzenie wywozu towaru przedsiębiorca otrzymuje z Systemu Kontroli Eksportu ECS poprzez wywozową deklarację skróconą (WDS).

Zobacz także:

VAT i luka podatkowa