Obowiązki przedsiębiorcy po przekroczeniu limitu zwolni

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Po przekroczeniu limitu zwolnienia z kasy fiskalnej, każdy przedsiębiorca musi rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy tego urządzenia. Jakich obowiązków musi wówczas dopilnować? Podpowiadamy!

Przypomnijmy – zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, w 2017 r. limit obrotu netto, zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych, po przekroczeniu którego należy rozpocząć ewidencję na kasie fiskalnej wynosi 20 000 zł.

Przedsiębiorcy, którzy przekroczą ten limit, mają obowiązek w ciągu dwóch miesięcy zacząć rejestrowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej. Termin ten liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono limit. Po przekroczeniu limitu należy:

1. zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o planowanym rozpoczęciu ewidencji na kasie fiskalnej (wzór zawiadomienia można znaleźć w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych) – jest to warunek konieczny, aby skorzystać z ulgi podatkowej na zakup kasy (pisaliśmy o tym tutaj)
2. dokonać fiskalizacji kasy – czynności tej dokonuje serwisant, polega ona na niepowtarzalnym uaktywnieniu systemu fiskalnego kasy oraz wpisaniu numeru NIP przedsiębiorcy do urządzenia (potwierdzeniem fiskalizacji jest raport dobowy)
3. w ciągu 7 dni od fiskalizacji zgłosić do urzędu skarbowego dane kasy fiskalnej – urządzenie otrzyma wówczas numer ewidencyjny, który należy wpisać do książki kasy oraz trwale umieścić na obudowie urządzenia.

Po dopełnieniu wszystkich tych obowiązków, urząd skarbowy wydaje przedsiębiorcy zawiadomienia o zarejestrowaniu kasy. Wówczas przedsiębiorca musi drukować paragony do każdej transakcji i przekazywać je kupującym, sporządzać raporty fiskalne (dobowe i miesięczne – w terminie do 25. dnia kolejnego miesiąca) oraz co 2 lata dokonywać przeglądu kasy.